คอลัมน์แนะนำ

เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559

เมื่อ: 17:00 น. 4 ก.พ. 59   1946 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เผยผลดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ละเดือนเก็บแบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 420 คน โดยการเก็บแบบสอบถามเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  ในส่วนของข้อมูลเดือนมกราคม 2559 พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เพศหญิง ร้อยละ 45.2 และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 และระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 38.4  

01.jpg

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคยังมองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเล็กน้อย ในขณะที่การใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเดือนธันวาคมมีช่วงวันหยุดยาวประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อฉลองปีใหม่ รวมทั้งรายจ่ายการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น

อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  “ช็อปช่วยชาติ” สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายที่สูงในเดือนธันวาคม  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำเพิ่มขึ้น โดยมองว่านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมลดลงกว่าเดือนธันวาคม 2558 แต่ยังสูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน พบว่า ในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับซื้อยางพารา 1,000,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 (การยางแห่งประเทศไทย, 2559)

จึงส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ที่ระดับราคา 38 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาน้ำยางสด และยางแผ่นดิบที่ระดับราคา 36.90 บาทต่อกิโลกรัม (ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่, 2559) และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ รัฐบาลมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเริ่มได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าใน 3 เดือนข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานยังคงเท่าเดิม ร้อยละ 59.3 และ 57.3 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 27.6 และ 31.7  ที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถช่วยผลักดันระดับราคายางให้สูงขึ้น และเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้รับประโยชน์จริง แต่เป็นเพียงมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาราคายางตกต่ำในระยะสั้น ซึ่งในระยะยาวก็ยังมีความไม่แน่นอน

ปัจจัยที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ราคาสินค้า การว่างงาน และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 32.2, 31.9 และ 31.4 ตามลำดับ  ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกคือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ เศรษฐกิจทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค และการว่างงาน ตามลำดับ

 

 
เมื่อ: 17:00 น. 4 ก.พ. 59   1946 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนกรกฎาคม 2560
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนพฤษภาคม 60
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนมีนาคม 2560
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนเมษายน 2559
ข่าวล่าสุด
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
เมื่อ: 16:07รายงานพิเศษ
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  631 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  506 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  420 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  419 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  393 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  322 ครั้ง
 7. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  164 ครั้ง
 8. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  145 ครั้ง
 9. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  143 ครั้ง
 10. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  90 ครั้ง
 1. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  0 ครั้ง
 2. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 3. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 4. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 5. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 7. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 10. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง