คอลัมน์แนะนำ

เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559

เมื่อ: 17:00 น. 4 ก.พ. 59   1804 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เผยผลดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ละเดือนเก็บแบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 420 คน โดยการเก็บแบบสอบถามเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  ในส่วนของข้อมูลเดือนมกราคม 2559 พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เพศหญิง ร้อยละ 45.2 และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 และระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 38.4  

01.jpg

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคยังมองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเล็กน้อย ในขณะที่การใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเดือนธันวาคมมีช่วงวันหยุดยาวประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อฉลองปีใหม่ รวมทั้งรายจ่ายการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น

อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  “ช็อปช่วยชาติ” สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายที่สูงในเดือนธันวาคม  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำเพิ่มขึ้น โดยมองว่านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมลดลงกว่าเดือนธันวาคม 2558 แต่ยังสูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน พบว่า ในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับซื้อยางพารา 1,000,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 (การยางแห่งประเทศไทย, 2559)

จึงส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ที่ระดับราคา 38 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาน้ำยางสด และยางแผ่นดิบที่ระดับราคา 36.90 บาทต่อกิโลกรัม (ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่, 2559) และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ รัฐบาลมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเริ่มได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าใน 3 เดือนข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานยังคงเท่าเดิม ร้อยละ 59.3 และ 57.3 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 27.6 และ 31.7  ที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถช่วยผลักดันระดับราคายางให้สูงขึ้น และเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้รับประโยชน์จริง แต่เป็นเพียงมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาราคายางตกต่ำในระยะสั้น ซึ่งในระยะยาวก็ยังมีความไม่แน่นอน

ปัจจัยที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ราคาสินค้า การว่างงาน และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 32.2, 31.9 และ 31.4 ตามลำดับ  ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกคือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ เศรษฐกิจทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค และการว่างงาน ตามลำดับ

 

 
เมื่อ: 17:00 น. 4 ก.พ. 59   1804 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนกรกฎาคม 2560
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนพฤษภาคม 60
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนมีนาคม 2560
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนเมษายน 2559
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2469 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2002 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1786 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง