คอลัมน์แนะนำ

ม.หาดใหญ่ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนภาคใต้ ม.ค.59 ดีขึ้นเล็กน้อย

เมื่อ: 14:13 น. 15 ก.พ. 59   2069 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ละเดือนเก็บแบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 420 คน โดยการเก็บแบบสอบถามเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  ในส่วนของข้อมูลเดือนมกราคม 2559 พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เพศหญิง ร้อยละ 45.2 และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 และระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 38.4  

cats.jpg

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคยังมองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเล็กน้อย ในขณะที่การใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเดือนธันวาคมมีช่วงวันหยุดยาวประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อฉลองปีใหม่ รวมทั้งรายจ่ายการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ   “ช็อปช่วยชาติ” สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายที่สูงในเดือนธันวาคม  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำเพิ่มขึ้น โดยมองว่านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมลดลงกว่าเดือนธันวาคม 2558 แต่ยังสูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน พบว่า ในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับซื้อยางพารา 1,000,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 (การยางแห่งประเทศไทย, 2559)      จึงส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ที่ระดับราคา 38 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับราคาน้ำยางสด และยางแผ่นดิบที่ระดับราคา 36.90 บาทต่อกิโลกรัม (ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่, 2559) และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ รัฐบาลมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเริ่มได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าใน 3 เดือนข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานยังคงเท่าเดิม ร้อยละ 59.3 และ 57.3 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 27.6 และ 31.7  ที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถช่วยผลักดันระดับราคายางให้สูงขึ้น และเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้รับประโยชน์จริง แต่เป็นเพียงมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาราคายางตกต่ำในระยะสั้น ซึ่งในระยะยาวก็ยังมีความไม่แน่นอน

ปัจจัยที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ราคาสินค้า การว่างงาน และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 32.2, 31.9 และ 31.4 ตามลำดับ  ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกคือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ เศรษฐกิจทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค และการว่างงาน ตามลำดับ

 
เมื่อ: 14:13 น. 15 ก.พ. 59   2069 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

SME ภาคใต้ จัด SME Talk สู้ภัยโควิด19
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
ม.หาดใหญ่บินร่วมประชุมจีน เตรียมผลักดันคุณภาพการศึกษา ไทย-จีน
ม.หาดใหญ่ ผนึกกำลังสมาคมโรงเรียนเอกชนใต้ ร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  33672 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2992 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1743 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  682 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  621 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  583 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  565 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  411 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  367 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  365 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 2. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 4. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 5. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 6. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 7. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 9. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง