คอลัมน์แนะนำ

ม.หาดใหญ่ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนภาคใต้ ม.ค.59 ดีขึ้นเล็กน้อย

เมื่อ: 14:13 น. 15 ก.พ. 59   1940 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ละเดือนเก็บแบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 420 คน โดยการเก็บแบบสอบถามเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  ในส่วนของข้อมูลเดือนมกราคม 2559 พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เพศหญิง ร้อยละ 45.2 และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 และระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 38.4  

cats.jpg

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคยังมองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเล็กน้อย ในขณะที่การใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเดือนธันวาคมมีช่วงวันหยุดยาวประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อฉลองปีใหม่ รวมทั้งรายจ่ายการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ   “ช็อปช่วยชาติ” สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายที่สูงในเดือนธันวาคม  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำเพิ่มขึ้น โดยมองว่านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมลดลงกว่าเดือนธันวาคม 2558 แต่ยังสูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน พบว่า ในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับซื้อยางพารา 1,000,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 (การยางแห่งประเทศไทย, 2559)      จึงส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ที่ระดับราคา 38 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับราคาน้ำยางสด และยางแผ่นดิบที่ระดับราคา 36.90 บาทต่อกิโลกรัม (ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่, 2559) และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ รัฐบาลมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเริ่มได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าใน 3 เดือนข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานยังคงเท่าเดิม ร้อยละ 59.3 และ 57.3 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 27.6 และ 31.7  ที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถช่วยผลักดันระดับราคายางให้สูงขึ้น และเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้รับประโยชน์จริง แต่เป็นเพียงมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาราคายางตกต่ำในระยะสั้น ซึ่งในระยะยาวก็ยังมีความไม่แน่นอน

ปัจจัยที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ราคาสินค้า การว่างงาน และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 32.2, 31.9 และ 31.4 ตามลำดับ  ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกคือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ เศรษฐกิจทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค และการว่างงาน ตามลำดับ

 
เมื่อ: 14:13 น. 15 ก.พ. 59   1940 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
ม.หาดใหญ่บินร่วมประชุมจีน เตรียมผลักดันคุณภาพการศึกษา ไทย-จีน
ม.หาดใหญ่ ผนึกกำลังสมาคมโรงเรียนเอกชนใต้ ร่วมมือทางวิชาการ
ม.หาดใหญ่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดหาดใหญ่เสวนา เล่าเรื่องกริช
ข่าวล่าสุด
สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังฝนหนัก 14-15 พ.ย.
เมื่อ: 16:08ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ร่วมกับ อบต.ควนปริง และชาวบ้านในพื้นที่ รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม-พลาสติก
เมื่อ: 15:51รอบรั้วการศึกษา
​14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน
เมื่อ: 15:49คอลัมน์แนะนำ
​“โรงแรมเซ็นทารา” ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลวันลอยกระทง 11 – 11 – 2562
เมื่อ: 15:22ประชาสัมพันธ์

 1. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1723 ครั้ง
 2. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1582 ครั้ง
 3. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1578 ครั้ง
 4. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  1516 ครั้ง
 5. ​พรีเซล 2-3 พ.ย.ลดเฉียดแสนกับโครงการปาล์สปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  1497 ครั้ง
 6. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1368 ครั้ง
 7. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  1358 ครั้ง
 8. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1311 ครั้ง
 9. อบจ.สงขลา สนับสนุนทม.ควนลัง ร่วมจัดงบ 27 ล.สร้างลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาเนินขุมทอง
  1301 ครั้ง
 10. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1279 ครั้ง
 1. สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังฝนหนัก 14-15 พ.ย.
  0 ครั้ง
 2. ม.อ.ตรัง ร่วมกับ อบต.ควนปริง และชาวบ้านในพื้นที่ รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม-พลาสติก
  0 ครั้ง
 3. ​14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน
  0 ครั้ง
 4. ​“โรงแรมเซ็นทารา” ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลวันลอยกระทง 11 – 11 – 2562
  0 ครั้ง
 5. ​“โรงแรมเซ็นทารา” มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกองร้อย. อส.อำเภอหาดใหญ่ ที่ 4
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ สงขลา เปิด "โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสงขลา"
  0 ครั้ง
 7. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
  0 ครั้ง
 8. ​น้องอร นางนพมาศ ม.หาดใหญ่ เชิญชวนทุกคนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 9. รองผู้ว่าฯ ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบเร่งด่วนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ​ มท.2 ประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคีวัดเกาะถ้ำ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง