คอลัมน์แนะนำ

แพทย์แผนไทย ม.อ.พัฒนาสมุนไพร เป็นเครือข่ายระดับสากลพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

เมื่อ: 11:51 น. 25 ก.พ. 59   3347 ครั้ง

คณะการแพทย์แผนไทยและสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาแหล่งปลูกพืช ผักสมุนไพร ปลอดสารพิษ ในจังหวัดสงขลา พัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สปา เครื่องสำอางและยารักษาโรค เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากลพร้อมสู่ตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

page.jpg

ดร.ชลทิต สนธิเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่า ปัญหาสำคัญของผลิตภัณฑ์สปาไทยยังขาดการเชื่อมโยงแบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูกสมุนไพร การพัฒนางานวิจัย และด้านการตลาด ดังนั้น คณะการแพทย์แผนไทยและสถาบันฮาลาล จึงจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาแบบครบวงจรโดยการบูรณาการในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐานการผลิตยาและเครื่องสำอาง การแปรรูปสมุนไพร พืชสมุนไพรปลอดสารพิษ เป็นเครือข่ายและการให้บริการสปาฮาลาลต้นแบบเพื่อพัฒนาให้จังหวดสงขลาเป็นผู้นำทางด้านการบริการเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน มีการสร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน  ผู้ประกอบการร้านขายยาสมุนไพร และสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดสงขลามีการจัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรเจ้าของรางวัลแมกไซไซ และหมอพื้นบ้านที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน

chonlatit.jpg

ดร.ชลทิต สนธิเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะการแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เพื่อให้การแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ดำรงอยู่และมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการสปาฮาลาล รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล  เช่น น้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการบำบัดดูแลสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างร่ายกาย และการนวดลังกาสุกะซึ่งเป็นองค์ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะถิ่นของคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

รวมทั้งวิธีการปลูกสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน วิธีการนำเทคโนโลยีไมโครเวฟสำหรับอบสมุนไพรให้แห้ง เช่น ไพล หรือการพัฒนาต่อยอดไปสู่การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไพล และมีโครงการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 –พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร  2.สำรวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร 3. เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์       4 อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร 5.ลงทะเบียนเกษตรกรสาหรับจัดทำข้อตกลงในการปลูกสมุนไพร 6. ปลูกสมุนไพร 7. ตรวจติดตามการปลูกสมุนไพร ครั้งที่ 1 และ8.ตรวจติดตามการปลูกสมุนไพร ครั้งที่ 2 ตามลำดับ

1.jpg

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนับสนุนพืชสมุนไพร ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะการแพทย์แผนไทย เป็นแกนนำพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ ตำบล คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ ตำบลโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง ตำบล สะเดา อำเภอสะเดา ตำบลบางเรียง อำเภอบางกล่ำอำเภอระโนด ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง  ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน ตำบลยานซื่อ อำเภอควนโดน โดยเริ่มต้นจัดอบรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นักวิจัยในภาคใต้ได้ร่วมมือกันทำงานเป็นเครือข่ายนักวิจัย และจับมือกันส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ดร. ชลทิต สนธิเมือง คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมา สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  และดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พัฒนาการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและช่วงเวลาเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว โดยผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการรักษามีความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรมากขึ้นและมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม(การเพาะเลี้ยงแคลลัส)มาช่วยในการผลิตสารสำคัญในสมุนไพรให้ได้ในปริมาณสูง และใช้เวลาที่สั้นโดย ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำหรับกระบวนการแปรรูปสมุนไพร ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรมมาใช้ในการอบแห้งพืชสมุนไพรทำให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้การแปรรูปสมุนไพรมีต้นทุนต่ำ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของไทยได้เป็นอย่างดี และได้เผยแพร่ความรู้แก่นักวิชาการและผู้สนใจ

102532.jpg2.pnggypsy-1.gif84655.jpg4.jpg

 
เมื่อ: 11:51 น. 25 ก.พ. 59   3347 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.ลุยศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม พังงา ที่ระบบนิเวศน์เปลี่ยนจากสึนามิ
​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2476 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2210 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2178 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2135 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2003 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1786 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1751 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1730 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง