คอลัมน์แนะนำ

แพทย์แผนไทย ม.อ.พัฒนาสมุนไพร เป็นเครือข่ายระดับสากลพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

เมื่อ: 11:51 น. 25 ก.พ. 59   3623 ครั้ง

คณะการแพทย์แผนไทยและสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาแหล่งปลูกพืช ผักสมุนไพร ปลอดสารพิษ ในจังหวัดสงขลา พัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สปา เครื่องสำอางและยารักษาโรค เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากลพร้อมสู่ตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

page.jpg

ดร.ชลทิต สนธิเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่า ปัญหาสำคัญของผลิตภัณฑ์สปาไทยยังขาดการเชื่อมโยงแบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูกสมุนไพร การพัฒนางานวิจัย และด้านการตลาด ดังนั้น คณะการแพทย์แผนไทยและสถาบันฮาลาล จึงจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาแบบครบวงจรโดยการบูรณาการในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐานการผลิตยาและเครื่องสำอาง การแปรรูปสมุนไพร พืชสมุนไพรปลอดสารพิษ เป็นเครือข่ายและการให้บริการสปาฮาลาลต้นแบบเพื่อพัฒนาให้จังหวดสงขลาเป็นผู้นำทางด้านการบริการเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน มีการสร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน  ผู้ประกอบการร้านขายยาสมุนไพร และสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดสงขลามีการจัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรเจ้าของรางวัลแมกไซไซ และหมอพื้นบ้านที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน

chonlatit.jpg

ดร.ชลทิต สนธิเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะการแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เพื่อให้การแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ดำรงอยู่และมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการสปาฮาลาล รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล  เช่น น้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการบำบัดดูแลสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างร่ายกาย และการนวดลังกาสุกะซึ่งเป็นองค์ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะถิ่นของคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

รวมทั้งวิธีการปลูกสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน วิธีการนำเทคโนโลยีไมโครเวฟสำหรับอบสมุนไพรให้แห้ง เช่น ไพล หรือการพัฒนาต่อยอดไปสู่การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไพล และมีโครงการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 –พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร  2.สำรวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร 3. เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์       4 อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร 5.ลงทะเบียนเกษตรกรสาหรับจัดทำข้อตกลงในการปลูกสมุนไพร 6. ปลูกสมุนไพร 7. ตรวจติดตามการปลูกสมุนไพร ครั้งที่ 1 และ8.ตรวจติดตามการปลูกสมุนไพร ครั้งที่ 2 ตามลำดับ

1.jpg

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนับสนุนพืชสมุนไพร ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะการแพทย์แผนไทย เป็นแกนนำพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ ตำบล คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ ตำบลโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง ตำบล สะเดา อำเภอสะเดา ตำบลบางเรียง อำเภอบางกล่ำอำเภอระโนด ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง  ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน ตำบลยานซื่อ อำเภอควนโดน โดยเริ่มต้นจัดอบรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นักวิจัยในภาคใต้ได้ร่วมมือกันทำงานเป็นเครือข่ายนักวิจัย และจับมือกันส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ดร. ชลทิต สนธิเมือง คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมา สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  และดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พัฒนาการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและช่วงเวลาเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว โดยผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการรักษามีความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรมากขึ้นและมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม(การเพาะเลี้ยงแคลลัส)มาช่วยในการผลิตสารสำคัญในสมุนไพรให้ได้ในปริมาณสูง และใช้เวลาที่สั้นโดย ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำหรับกระบวนการแปรรูปสมุนไพร ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรมมาใช้ในการอบแห้งพืชสมุนไพรทำให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้การแปรรูปสมุนไพรมีต้นทุนต่ำ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของไทยได้เป็นอย่างดี และได้เผยแพร่ความรู้แก่นักวิชาการและผู้สนใจ

102532.jpg2.pnggypsy-1.gif84655.jpg4.jpg

 
เมื่อ: 11:51 น. 25 ก.พ. 59   3623 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
​สสส.,คณะแพทย์ ม.อ.ห่วงใยใกล้เปิดเทอม แนะนำ 3 ช.ช่วยบุตรหลานห่างไกลโควิด-19
​โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 สำเร็จเป็นรายแรกของภาคใต้
ม.​อ.ใช้ประสบการณ์ 16 ปีจากโครงการบัณฑิตอาสา บริหารและติดตามการจ้างงานผู้รับผลกระทบโควิด
ข่าวล่าสุด
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
เมื่อ: 16:07รายงานพิเศษ
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  633 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  508 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  420 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  419 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  393 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  322 ครั้ง
 7. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  165 ครั้ง
 8. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  145 ครั้ง
 9. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  143 ครั้ง
 10. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  96 ครั้ง
 1. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  0 ครั้ง
 2. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 3. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 4. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 5. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 7. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 10. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง