คอลัมน์แนะนำ

สาระน่ารู้จาก ธปท.ใต้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า”

เมื่อ: 13:49 น. 10 ม.ค. 61   514 ครั้ง

สาระน่ารู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า”

โดย สุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

business-3070330_1920.jpg

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในการให้บริการทางการเงินมีความเข้มข้นขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินใช้สิทธิรวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองและรู้เท่าทันภัยทางการเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วความรู้ทางการเงินยังเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยลดปัญหาเศรษฐกิจสังคมในภาพรวมได้

 

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์บริบทด้านการศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโลกถึงระดับท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาจจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ดังกล่าวการพัฒนาด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องการมีวิธีคิด แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้ต่างๆ ให้ทันกาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศชาติ นอกจากนี้ ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์คในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” อาทิเช่น Website, Facebook, LINE, E-mail เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ทางการเงินไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในภาพรวม

 

สำหรับรูปแบบที่จะนำเสนอในครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้มี 5 ฐานกิจกรรม สามารถจะทำให้เกิดความคิดริเริ่ม ความมุ่งหวัง การสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิด เพื่อให้ได้ผลสรุปในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมีการระดมความคิดเห็น ความร่วมมือ และทำงานแบบรวมกลุ่มกับผู้อื่นได้ดี อันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักทักษะความรู้และพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธปท. คือ “ปลุกคนไทย มีวินัยทางการเงิน”

 

ในวันนี้..ขอนำเสนอตัวอย่างรูปแบบในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน โดยผ่านฐานกิจกรรมรวม 5 ฐานกิจกรรม เพื่อช่วยในการระดมความคิด หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมสรุปผลการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการจัดฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐานกิจกรรม มีดังนี้

 

     ฐานที่ 1 “รู้ออม รู้ใช้” ได้แก่ วางแผนทางการเงิน การออม การบันทึกรายได้รายจ่าย

     ฐานที่ 2 “รู้สิทธิ รู้หน้าที่” ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

     ฐานที่ 3 “รู้จักหนี้ รู้จักตนเอง” ได้แก่ สินเชื่อ ดอกเบี้ย และการบริหารหนี้

     ฐานที่ 4 “รู้ทันภัยการเงิน รู้วิธีป้องกัน” ได้แก่ ภัยทางการเงิน และการหลอกลวงทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย

     ฐานที่ 5 “รู้เรื่องธนบัตรไทย รู้วิธีการใช้ธนบัตร” ได้แก่ ความรู้เรื่องธนบัตร และการใช้ธนบัตรไทยให้ถูกวิธี

    

ดังนั้น ผลสรุปจากการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้รวม 5 ฐานกิจกรรม เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทางการเงินที่เกิดจากการเรียนรู้ทางการเงินผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรมดังกล่าว ท้ายสุดแล้วนี้ สาระน่ารู้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า” สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินไปยังภาคีเครือข่ายและเครือข่ายสมาชิกของทุกท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์คที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Facebook, LINE, Messenger เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านที่สนใจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง Facebook : เรียนรู้การเงิน ภาคใต้ และ Facebook Fanpage : สื่อสารความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน และวัยรุ่นไทย มีวินัยการเงิน ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงิน และช่องทางการสื่อสารประสานงาน มีดังนี้

    1. เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.or.th

    2. เว็บไซต์ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.1213.or.th

    3. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

    4. แนวทางการเรียนรู้ เรื่องความรู้ทางการเงิน โดย.. งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ส่วนคุ้มครอง

       และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้

    5. ผู้ประสานงาน คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคใต้

       มือถือ : 0954393537 อีเมล : suphanpongs@gmail.com

1213.jpg

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:49 น. 10 ม.ค. 61   514 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สาระน่ารู้จาก ธปท. ตอน เครดิตบูโร สิ่งสำคัญที่ควรระวัง
เราโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อะไรได้บ้าง
ธปท.ใต้กับเรื่องน่ารู้ ตอน การกำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
บทความน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน Digital Lending มิติใหม่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ข่าวล่าสุด
พลทหารเกณฑ์คลั่งยาบ้าคว้าปืนยิงเพื่อนที่ชักชวนมาเสพยาด้วยกันแถมไล่ฟันต่อถึงรพ.สต.
เมื่อ: 18:55ข่าวสารบ้านเรา
แถลงการจับกุมยาเสพติด 3คดี ยึดของกลางหลายรายการมูลค่า 35ล.ผู้ต้องหา 9ราย
เมื่อ: 18:19ข่าวสารบ้านเรา
สภ.ทุ่งลุง จับกุม 23แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแอบซ่อนตัวในบ้านร้าง
เมื่อ: 14:58Gimyong Style
ลงตรวจสอบร้านอาหารริมหาดสมิหลา หลังโลกโซเชียลแชร์ภาพขายอาหารแพง
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6299 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6254 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5927 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5752 ครั้ง
 5. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  4947 ครั้ง
 6. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4648 ครั้ง
 7. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4135 ครั้ง
 8. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3613 ครั้ง
 9. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  3124 ครั้ง
 10. บุกรวบนักค้ายาทิ้งเมียสาวรับเคราะห์แทนคนเดียวแม้ร่ำให้อ้อนวอนให้มามอบตัว
  2973 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง