คอลัมน์แนะนำ

สคร.12 ชี้มาตรการป้องกัน ลดอุบัติเหตุปีใหม่

เมื่อ: 13:58 น. 28 ธ.ค. 61   2897 ครั้ง

องค์การอนามัยโลกประมาณการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32.8 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 22,491 คน เฉลี่ยวันละ 60 คน อยู่อันดับที่ 9 ของประเทศสมาชิกทั้งหมด ซึ่งดีขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่อันดับ 2 แต่ยังน่าห่วงในวัยอายุ 15-29 ปี โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์

00001.jpg

ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึง ภาพรวมสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เขต 12 พบจังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ พัทลุง ตรัง และสงขลา โดยการบาดเจ็บทางถนนและการเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พบว่าการบาดเจ็บทางถนน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-19 ปี จากการใช้รถจักรยานยนต์ ส่วนการเสียชีวิตทางถนน ลดลงจากปี 2560 ทั้งยังพบว่า วันที่เกิดเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดในวันที่ 1 มกราคม 2561 รองลงมาวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รองลงมาวันที่ 2 มกราคม 2561 ช่วงเวลาเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดระหว่างเวลา 16.00 น. – 19.00 น. ถนนที่เกิดเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง รองลงมาเป็นถนนทางหลวงชนบท

“ผู้บาดเจ็บจากเทศกาลปีใหม่ 2561 มีพฤติกรรมเสี่ยงที่พบ คือ ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ขับขี่พาหนะ เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก รองลงมาเป็นรถยนต์ รวมไปถึงพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บ”

ข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จำแนกอำเภอเสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จากค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559-2561 โดยในเขตสุขภาพที่ 12 มีอำเภอระดับความเสี่ยงสีแดงและสีส้ม อำเภอเสี่ยงสีแดง (จำนวนเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุต่อวัน 2 ครั้งขึ้นไป) ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ส่วนอำเภอเสี่ยงสีส้ม (จำนวนเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุต่อวันน้อยกว่า 2 ครั้ง) ได้แก่ อำเภอเมือง และควนขนุน จังหวัดพัทลุง อำเภอห้วยยอด ย่านตาขาว และปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลักดันให้มีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ โดยในรายที่เป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจได้ให้ตำรวจดำเนินการ ส่วนรายที่ไม่สามารถเป่าได้ให้ตำรวจส่งตัวไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล ในด้านการป้องกัน จะเน้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อำเภอและท้องถิ่น ตำบล ชุมชน โดยใช้กลไกการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและท้องถิ่น (ศปถ.อำเภอ/ท้องถิ่น/ตำบล) เพื่อบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่

 ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2560 ออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า หากพบว่าผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่มีค่าเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือกรณีผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุราเช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาตรการป้องกันเหตุช่วงปีใหม่ ผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง 10 ข้อหาหลักได้แก่ ข้อหาขับขี่โดยใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ข้อหาขับขี่รถย้อนศร ข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ข้อหาไม่มีใบขับขี่ ข้อหาแซงในที่คับขัน ข้อหาขับรถเมาสุรา ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย ข้อหาขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หากขับรถขณะเมาสุราระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ แต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จะมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ แต่ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนก่อนเดินทางปีใหม่นี้ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง กรณีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ควรนอนพักให้หายเมา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ที่สำคัญขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้โดยทั่วกัน หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค  

 

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:58 น. 28 ธ.ค. 61   2897 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สคร.12 สงขลา เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค้นหาเชิงรุก ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
​สคร.12 สงขลา ห่วงใย ปชช. ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
เกาะติดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สคร.12 สงขลาระดมความร่วมมือเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC
ข่าวล่าสุด
​ปีที่ 10 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ จ.สงขลา บริจาค 203 ทุนเป็นเงิน 619,000 บาท
เมื่อ: 18:39ประชาสัมพันธ์
​จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
เมื่อ: 14:49ข่าวสารบ้านเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ: 14:17G-SPECIAL
จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
เมื่อ: 14:13ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5968 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3770 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  3130 ครั้ง
 4. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  3006 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2893 ครั้ง
 6. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2825 ครั้ง
 7. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2638 ครั้ง
 8. ​"ดิโอทาวน์ คราฟท์" บ้านมีสไตล์ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในราคาสุดคุ้ม
  2418 ครั้ง
 9. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2387 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563
  2243 ครั้ง
 1. ​ปีที่ 10 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ จ.สงขลา บริจาค 203 ทุนเป็นเงิน 619,000 บาท
  0 ครั้ง
 2. ​จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
  0 ครั้ง
 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 4. จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง
 5. กลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่สงขลาและชายแดนใต้
  0 ครั้ง
 6. ​มทร.ศรีวิชัย ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อชุมชน ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 7. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ภายใต้หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
  0 ครั้ง
 9. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 10. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง