G-SPECIAL

​องคมนตรี ลงพื้นที่สงขลา ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

เมื่อ: 13:29 น. 5 ก.พ. 63   1435 ครั้ง

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ยังประโยชน์แก่ราษฎร และทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้ (5 ก.พ. 63) ที่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ (5 ก.พ. 63) เป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และทรงคำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลตามหลักภูมิสังคมระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ แร่ธาตุ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การปลูกต้นไม้ในใจคน การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าเปียก หรือภูเขาป่า รวมทั้งการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และขจัดปัญหาความยากจนให้กับราษฎรของพระองค์ การดำเนินงานสนองพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ผ่านมา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ มาใช้ในการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และยั่งยืน

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมกันมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ยังประโยชน์แก่ราษฎร และทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อไป พร้อมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องพระราชดำริ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 280 คน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด” โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี , การบรรยาย เรื่อง “แนวทางพระราชดำริสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดย ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า , การเสวนาการนำเสนอการดำเนินงานแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการขยายผลต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง การกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสนองงานพระราชดำริ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยากร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านหลุมหัวล้าน จังหวัดสงขลา และกลุ่มอาชีพแม่บ้านคนรักษ์ป่าต้นน้ำ บ้านหลังอ้ายหมี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา

 
เมื่อ: 13:29 น. 5 ก.พ. 63   1435 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:36ข่าวสารบ้านเรา
​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
เมื่อ: 09:10เศรษฐกิจบ้านเรา
​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
เมื่อ: 22:29ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เมื่อ: 14:57รอบรั้วการศึกษา

 1. ​รับสมัครวันแรกคึกคึกมีผู้สมัครนายกอบจ. 4 ราย ส.อบจ.89 ราย กองเชียร์สุชาติ-ไพเจน จัดเต็ม
  5093 ครั้ง
 2. สายการบิน Thai Vietjet Air เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงราย - หาดใหญ่
  3051 ครั้ง
 3. ​เปิดข้อมูลพื้นฐาน 6 ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา หลังผ่านการรับรองทั้งหมด
  2598 ครั้ง
 4. ​บทสรุปสนามสงขลา ผู้สมัครนายกอบจ. 6 ราย สมัครส.อบจ.รวม102 ราย
  1375 ครั้ง
 5. ​วิเคราะห์สนามอบจ.สตูล แชมป์เก่ายังเหนียวแต่ประมาทคู่แข่งไม่ได้
  1054 ครั้ง
 6. นิพัฒน์ อุดมอักษร เข้าขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองครั้งแรกในชีวิต
  927 ครั้ง
 7. "40 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์" ​​มอบ “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” ที่หาดชลาทัศน์ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เด็กสงขลา
  785 ครั้ง
 8. ​ส่องสนามสงขลา ร่วมพลังร่วมสร้างสุข VS รวมพลังร่วมโค่นประชาธิปัตย์
  784 ครั้ง
 9. "ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0" มรภ.สงขลา ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนออนไลน์
  765 ครั้ง
 10. พลัสคอนโด มั่นใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ เปิดโครงการใหม่ “ พลัสคอนเน็กซ์ ”บนถนน30เมตร พร้อมเปิดจองออนไลน์ครั้งแรกในหาดใหญ่
  640 ครั้ง
 1. ​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 2. ​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
  0 ครั้ง
 5. ​ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. รพ.กรุงเทพฯ ร่วม​ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจจังหวัดนราธิวาสด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจ
  0 ครั้ง
 7. ​คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตา....บุตรเกษตรกร
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
  0 ครั้ง
 9. ​มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2020 ทะลุเป้า เงินสะพัดกว่า 9,300 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 10. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ​
  0 ครั้ง