G-SPECIAL

​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์

เมื่อ: 05:22 น. 16 ก.ย. 63   167 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2563โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,586 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 121 คน ปริญญาโท 538 คน และปริญญาตรี 7,927 คน

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์ ) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญด้านการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก ทรงเป็นอุปนายิกาอำนวยการสภากาชาดไทย ทรงส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่เหล่าพยาบาล เป็นองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยวิด 19” ด้วยความห่วงใยและทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทรงมีความห่วงใยในปัญหาสุขภาพของประชาชน แน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ให้ห่างไกลความเจ็บป่วย มีสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงสืบสานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เพื่อให้การบริบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยด้านการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด โดยได้เสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของวิสัญญีแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

โอกาสนี้จะพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ดังนี้

ปริญญากิตติมศักดิ์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายพินิจ กังวานกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วาริชศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.จอส แวนเดอ สโลเทิน (Professor Dr.Jos Vander Sloten) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

ศาสตราจารย์ ดร.ฮวันซึง ฌองส์ (Professor Dr.Hwan-Seung Jung) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาเกาหลี)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พิเชฐ อุดมรัตน์

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ประจำปี 2563

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา

ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์

นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง

นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

 
เมื่อ: 05:22 น. 16 ก.ย. 63   167 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3413 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  998 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  689 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  679 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  646 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  568 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  472 ครั้ง
 10. ตรวจความพร้อมสนามกีฬามวย ก่อนจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  466 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง