G-SPECIAL

​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์

เมื่อ: 05:22 น. 16 ก.ย. 63   933 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2563โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,586 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 121 คน ปริญญาโท 538 คน และปริญญาตรี 7,927 คน

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์ ) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญด้านการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก ทรงเป็นอุปนายิกาอำนวยการสภากาชาดไทย ทรงส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่เหล่าพยาบาล เป็นองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยวิด 19” ด้วยความห่วงใยและทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทรงมีความห่วงใยในปัญหาสุขภาพของประชาชน แน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ให้ห่างไกลความเจ็บป่วย มีสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงสืบสานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เพื่อให้การบริบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยด้านการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด โดยได้เสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของวิสัญญีแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

โอกาสนี้จะพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ดังนี้

ปริญญากิตติมศักดิ์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายพินิจ กังวานกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วาริชศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.จอส แวนเดอ สโลเทิน (Professor Dr.Jos Vander Sloten) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

ศาสตราจารย์ ดร.ฮวันซึง ฌองส์ (Professor Dr.Hwan-Seung Jung) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาเกาหลี)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พิเชฐ อุดมรัตน์

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ประจำปี 2563

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา

ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์

นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง

นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

 
เมื่อ: 05:22 น. 16 ก.ย. 63   933 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 ในรูปแบบออนไลน์
​รพ.สนามศูนย์ประชุมฯ ม.อ. เร่งปรับพื้นที่เพิ่ม 563 เตียง พร้อมรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
​นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ค้นพบ “ปูไก่จิ๋ว” ครั้งแรกในไทย ที่ภูเก็ต
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5790 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3643 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2210 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2106 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1965 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1843 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1536 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1510 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1457 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1453 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง