G-SPECIAL

​สภาพัฒน์ร่วมกับม.อ.จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่สงขลา-ปัตตานี

เมื่อ: 15:33 น. 13 ก.พ. 66   2081 ครั้ง

สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี


(13 ก.พ.66) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมา สศช. ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมายกร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา และใช้ในกระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และสำนักงานฯ สามารถคัดเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ สศช. เพื่อทำแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


โครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนแม่บทด้วย SEA ซึ่งได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40 เวที ทั้งนี้ยังไม่นับรวมการหารือกลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการอีกหลายครั้ง ซึ่งการประชุมปฐมนิเทศในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ SEA อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี และเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่โครงการฯ และภาพอนาคตที่ต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่เป้าหมายทั้งในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี และสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการปฐมนิเทศในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอ ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานโครงการฯ และในช่วงบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือความกังวลต่อโครงการฯ (2) ประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่โครงการฯ (3) ภาพอนาคตที่ต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งสรุปผลการระดมความคิดเห็นและปิดการประชุม

ซึ่งผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ที่ปรึกษาจะนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ถึงการกำหนดกรอบทิศทางของการพัฒนารวมถึงกำหนดเป้าหมายและประเด็นสำคัญที่ควรจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดขอบเขต ที่เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการ SEA โดยที่ปรึกษาจะนำผลการวิเคราะห์กลับมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมเวทีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ฯ Facebook: @SEASongkhlaPattani หรือ ประสาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เมื่อ: 15:33 น. 13 ก.พ. 66   2081 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.ชี้ฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ เพิ่มโอกาสขยายตลาดกิจการฮาลาลไทย
​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
​ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง
ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.จัดให้ Eating Drinking Learning ที่เดียวเที่ยว 3 งาน มาได้ทั้งครอบครัว
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3703 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1288 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1256 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1150 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1083 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1082 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  977 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง