G-SPECIAL

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อ: 12:30 น. 2 ต.ค. 60   951 ครั้ง

 72.JPG

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก โดยทรงมีพระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ให้มุ่งทำประโยชน์ให้ส่วนรวมเพราะจะยังผลให้ตนเองได้รับความรุ่งเรืองด้วย  ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลรคม 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ว่า ในรอบปีการศึกษา 2559 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สถาปนามาย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาระยะ 20 ปี เพื่อความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม มีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล บนพื้นฐาน  พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณจำนวน 8,632 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 138 คน ปริญญาโท 852  คน และปริญญาตรี 7,642 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กราบทูลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด้วยทรงมุ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนั้น ได้ทรงเรียนรู้เทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล หรือ remote sensing ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนทางการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ การบริหารแหล่งน้ำ การสำรวจทางธรณีวิทยา การแหล่งแร่และน้ำมันปิโตรเลี่ยม การทำแผนที่ การใช้ที่ดิน การวางแผนสำหรับการพัฒนาเมืองและชนบท ประชากรศาสตร์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

73.JPG

จากนั้น ได้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยียาง  แก่ Professor Dr. Norbert  Vennemann  ปริญญาการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายประวิทย์ แก้วทอง และ พระราชทานโล่เกียรติยศ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  มณีมัย  คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

สำหรับพิธีในวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,668 คน จาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า การที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้ยั่งยืนเพียงใด ขึ้นอยู่กับการประพฤติตน และการปฎิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ หากบัณฑิตรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความเจริญมั่นคง และจะส่งผลให้บัณฑิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้รับความเจริญรุ่งเรืองด้วย

74.JPG75.JPG76.JPG77.JPG78.JPG

 
เมื่อ: 12:30 น. 2 ต.ค. 60   951 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตพัทลุง
ม.อ.ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
ข่าวล่าสุด
มรภ.สงขลา จัดอบรมทำไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล
เมื่อ: 17:05รอบรั้วการศึกษา
ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62
เมื่อ: 17:03รอบรั้วการศึกษา
สงขลา เดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 อำเภอ 1 กิจกรรม
เมื่อ: 15:48ข่าวสารบ้านเรา
ยินดีกับคนเก่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ENGLISH CONTEST
เมื่อ: 15:04รอบรั้วการศึกษา

 1. จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งแรกเริ่มมีกี่อำเภอ อำเภออะไรบ้าง?
  15627 ครั้ง
 2. จนท.จู่โจมตลาดสันติสุข จับ 5ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
  4212 ครั้ง
 3. จัดหางานสงขลาออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเจอนายจ้างอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
  3221 ครั้ง
 4. แม่ค้าหาดใหญ่เปิดร้านให้กินฟรีขนมและไอศกรีม ร่วมฉลองข่าวดีทีมหมู่ป่ากลับบ้านปลอดภัย
  2797 ครั้ง
 5. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
  2734 ครั้ง
 6. ผัวหึงโหด เมียแอบไปหากิ๊กหนุ่มพ่อหม้ายถึงบ้าน สะกดรอยตามไปเจอจ่อยิงดับทั้งคู่
  2220 ครั้ง
 7. อบจ.สงขลานำทีมทำดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวาเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
  2145 ครั้ง
 8. 14 ก.ค.เชิญร่วมเวที รถมินิบัสเส้นหาดใหญ่-สงขลาจะร่วมพัฒนาอย่างไร
  1947 ครั้ง
 9. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  1527 ครั้ง
 10. จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
  1484 ครั้ง
 1. มรภ.สงขลา จัดอบรมทำไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล
  0 ครั้ง
 2. ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62
  0 ครั้ง
 3. สงขลา เดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 อำเภอ 1 กิจกรรม
  0 ครั้ง
 4. ยินดีกับคนเก่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ENGLISH CONTEST
  0 ครั้ง
 5. เอ็ม วิชั่น ผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo เดินสายโรดโชว์ เปิดตัวหุ้น MVP กับนักลงทุนคนใต้
  0 ครั้ง
 6. ภาพยนตร์สถานสงขลา เชิญร่วมชมหนังฉายย้อนอดีตวันวาน
  0 ครั้ง
 7. 28 ก.ค.ทน.หาดใหญ่ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
  0 ครั้ง
 8. จนท.ลุยตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะชายหาดสะกอมเทพา พบมีมากกว่า 300ไร่
  0 ครั้ง
 9. sme bank จับมือ ม.อ. จัด SME- D Scale up rubber innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม
  0 ครั้ง
 10. สถานที่พร้อมแล้ว เชิญมาเที่ยวกันได้กับงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ที่กยท.คลองหวะ
  0 ครั้ง