G-SPECIAL

เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา

เมื่อ: 17:44 น. 4 ธ.ค. 61   3948 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”

IMG_8299.jpg

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย แต่ยังได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการ ทั่วผืนแผ่นดินไทย จวบจนทุกวันนี้

ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังเช่นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักการทรงงานต่าง ๆ มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ขอให้ทุกคนรู้รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์และมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยทุกดวง  

IMG_8320.jpg

ด้าน นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ“รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม  2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่แนวทางศาสตร์พระราชา         ให้ประชาชนนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา , การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย , นิทรรศการภาพถ่ายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา , นิทรรศการหนังสือ และการมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในราคาชุดละ 599 บาท เงินรายได้จากการจำหน่ายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเพื่อมอบให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้จะมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลาเข้ารับมอบหนังสือ จำนวน 150 แห่ง และจำหน่ายหนังสือในกรณีพิเศษนี้ ชุดละ  500 บาท

IMG_8311.jpgIMG_8306.jpgIMG_8319.jpgIMG_8314.jpg

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 4 ธ.ค.61

 

 
เมื่อ: 17:44 น. 4 ธ.ค. 61   3948 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย และประกวดแต่งกลอน คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เมื่อ: 15:55ประชาสัมพันธ์
ชวนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้ สู่โกง
เมื่อ: 15:46ประชาสัมพันธ์
อพวช.ชวนร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “วิทย์สนุกสุดขอบฟิล์ม”
เมื่อ: 15:42ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ผุดหลักสูตรใหม่ ‘วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา’ ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำงานสูง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  20541 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16823 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  10168 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  9700 ครั้ง
 5. ครอบครัวของหนุ่มขับเก๋งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ออกมาขอโทษทั้งน้ำตา เจ้าตัวเสียใจมาก
  7933 ครั้ง
 6. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7742 ครั้ง
 7. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5585 ครั้ง
 8. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5265 ครั้ง
 9. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4804 ครั้ง
 10. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  4394 ครั้ง
 1. ชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย และประกวดแต่งกลอน คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 2. ชวนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้ สู่โกง
  0 ครั้ง
 3. อพวช.ชวนร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “วิทย์สนุกสุดขอบฟิล์ม”
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา ผุดหลักสูตรใหม่ ‘วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา’ ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำงานสูง
  0 ครั้ง
 5. ลากซากรถเก๋งออกจากร้านเฟอร์นิเจอร์ ตรวจหาสาเหตุไฟไหม้พร้อมแจ้ง 2ข้อหาหนักคนขับรถ
  0 ครั้ง
 6. สวยน่ารักจริงๆ นางฟ้านักปั่น Angel Team เตรียมร่วมงาน Thai Angel Cycling ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 7. สงขลาจัดการประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
  0 ครั้ง
 8. มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2019 แบงก์-บลจ.-ประกัน แข่งแคมเปญโปรโมชั่นแรง
  0 ครั้ง
 9. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
  0 ครั้ง
 10. ROYAL PROJECT STRAWBERRY FESTIVAL 2019 ยกคุณค่าจากยอดดอยสู่ปักษ์ใต้
  0 ครั้ง