G-SPECIAL

เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา

เมื่อ: 17:44 น. 4 ธ.ค. 61   4092 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”

IMG_8299.jpg

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย แต่ยังได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการ ทั่วผืนแผ่นดินไทย จวบจนทุกวันนี้

ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังเช่นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักการทรงงานต่าง ๆ มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ขอให้ทุกคนรู้รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์และมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยทุกดวง  

IMG_8320.jpg

ด้าน นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ“รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม  2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่แนวทางศาสตร์พระราชา         ให้ประชาชนนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา , การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย , นิทรรศการภาพถ่ายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา , นิทรรศการหนังสือ และการมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในราคาชุดละ 599 บาท เงินรายได้จากการจำหน่ายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเพื่อมอบให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้จะมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลาเข้ารับมอบหนังสือ จำนวน 150 แห่ง และจำหน่ายหนังสือในกรณีพิเศษนี้ ชุดละ  500 บาท

IMG_8311.jpgIMG_8306.jpgIMG_8319.jpgIMG_8314.jpg

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 4 ธ.ค.61

 

 
เมื่อ: 17:44 น. 4 ธ.ค. 61   4092 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3
เมื่อ: 11:08ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี
เมื่อ: 10:48รอบรั้วการศึกษา
ม.หาดใหญ่จับมือมหาวิทยาลัยในอังกฤษ จัดหลักสูตร เรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญาไทยและอังกฤษ
เมื่อ: 10:45รอบรั้วการศึกษา
นักวิชาการและภาคีคนรักเมืองสงขลา เทียบเชิญกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
เมื่อ: 10:39รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  31878 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10427 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7815 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7705 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  6994 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5273 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  4917 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4502 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4490 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3956 ครั้ง
 1. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 2. มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี
  0 ครั้ง
 3. ม.หาดใหญ่จับมือมหาวิทยาลัยในอังกฤษ จัดหลักสูตร เรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญาไทยและอังกฤษ
  0 ครั้ง
 4. นักวิชาการและภาคีคนรักเมืองสงขลา เทียบเชิญกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  0 ครั้ง
 5. ​คณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  0 ครั้ง
 6. เชิญร่วมโครงการ PA-GUN-MA-RUN เดินวิ่งพากันมารัน ครั้งที่ 1
  0 ครั้ง
 7. ​ปตท.บ้านไร่ กำลังเร่งก่อสร้างอีกไม่นานคงได้แวะ7-11 และกินกาแควกันหล่าว
  0 ครั้ง
 8. เปิดการสัมมนาวิชาการฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มุ่งพัฒนางานวิจัยพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 9. AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter ด้วยนวัตกรรม IoT สำเร็จเป็นรายแรกในไทย
  0 ครั้ง
 10. เล่าเรื่องเชฟรอนพลังใจพลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็งปลดหนี้ชุมชน สำเร็จจากเมืองนคร
  0 ครั้ง