G-SPECIAL

เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา

เมื่อ: 17:44 น. 4 ธ.ค. 61   2915 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”

IMG_8299.jpg

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย แต่ยังได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการ ทั่วผืนแผ่นดินไทย จวบจนทุกวันนี้

ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังเช่นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักการทรงงานต่าง ๆ มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ขอให้ทุกคนรู้รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์และมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยทุกดวง  

IMG_8320.jpg

ด้าน นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ“รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม  2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่แนวทางศาสตร์พระราชา         ให้ประชาชนนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา , การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย , นิทรรศการภาพถ่ายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา , นิทรรศการหนังสือ และการมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในราคาชุดละ 599 บาท เงินรายได้จากการจำหน่ายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเพื่อมอบให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้จะมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลาเข้ารับมอบหนังสือ จำนวน 150 แห่ง และจำหน่ายหนังสือในกรณีพิเศษนี้ ชุดละ  500 บาท

IMG_8311.jpgIMG_8306.jpgIMG_8319.jpgIMG_8314.jpg

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 4 ธ.ค.61

 

 
เมื่อ: 17:44 น. 4 ธ.ค. 61   2915 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ลมกระโชกแรงทำบ้านเรือนที่สทิงกระได้รับความเสียรวม 16หลัง ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
เมื่อ: 22:07Gimyong Style
เปิดคลิปเหตุกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเลนชนรถพ่วงแล้วพลิกคว่ำหมุนบนถนนมาชนจยย.ที่สะเดา
เมื่อ: 21:36ข่าวสารบ้านเรา
คลื่นซัดชายหาดแก้วสิงหนคร ถนนเลียบชายหาดพังเสียหายต้องปิดกั้นการจราจรเพื่อความปลอดภัย
เมื่อ: 21:23ข่าวสารบ้านเรา
เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดใหญ่ I.C.C. Fair 2018 ลดกระหน่ำกว่า 70%
เมื่อ: 15:12เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ห้าแยกน้ำกระจาย เมื่อเปิดใช้ทุกสะพานแล้วรถจะวิ่งกันอย่างไรมาหาคำตอบกันที่นี่
  26703 ครั้ง
 2. เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 8 เขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา (ไม่เป็นทางการ)
  5868 ครั้ง
 3. วิ่งหนีลั่นทุ่งแต่ไม่รอด จับอดีตตำรวจค้ายาบ้าที่รัตภูมิ อ้างทำแบบนี้เพราะลูกไม่มีจะกิน
  4063 ครั้ง
 4. ชาวตำบลบ้านขาวระโนด บุกร้องศดธ.แก้ไขปัญหากลุ่มสัจจะวันละบาทส่อไม่โปร่งใส
  3972 ครั้ง
 5. พรรคชาติพัฒนา ส่งครบ 8 เขต มั่นใจมีโอกาสปักธงที่สนามสงขลา (มีคลิป)
  3475 ครั้ง
 6. เปิดงาน OTOP City To Songkhla รวมพลสินค้าโอทอป มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจของหาดใหญ่
  3423 ครั้ง
 7. แจ้งกำหนดการรับเสื้อยืดพระราชทาน Bike อุ่นไอรัก 3-4 ธ.ค.ณหอประชุมมหาวชิราวุธ
  3395 ครั้ง
 8. จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
  3274 ครั้ง
 9. เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา
  2916 ครั้ง
 10. เลือดใหม่ประชาธิปัตย์ New Dem เดินถนนคนเดิน สงขลาแต่แรก ขอการสนับสนุนจากคนสงขลา
  2836 ครั้ง
 1. ลมกระโชกแรงทำบ้านเรือนที่สทิงกระได้รับความเสียรวม 16หลัง ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
  0 ครั้ง
 2. เปิดคลิปเหตุกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเลนชนรถพ่วงแล้วพลิกคว่ำหมุนบนถนนมาชนจยย.ที่สะเดา
  0 ครั้ง
 3. คลื่นซัดชายหาดแก้วสิงหนคร ถนนเลียบชายหาดพังเสียหายต้องปิดกั้นการจราจรเพื่อความปลอดภัย
  0 ครั้ง
 4. เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดใหญ่ I.C.C. Fair 2018 ลดกระหน่ำกว่า 70%
  0 ครั้ง
 5. Krungsri First Choice Exclusive Movie Day 2018 จัดเต็มชมหนังดังและคอนเสิร์ตจาก นนท์-ธนนท์
  0 ครั้ง
 6. อุตุฯ ยังคงเตือนคลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ 15-16 ธ.ค.
  0 ครั้ง
 7. เปิดโครงการรณรงค์ ฅนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี ที่ท่าน้ำคลองบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 8. ปิดการฝึกอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอจะนะ ดึงเยาวชนออกห่างยาเสพติด
  0 ครั้ง
 9. คลังเขต 9 จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับ อปท.
  0 ครั้ง
 10. รีบสมัครด่วน งานวิ่งข้ามสมุทร2019 รับเสื้อสวยๆ จากฝีมือศิลปินแห่งชาติ
  0 ครั้ง