รายงานพิเศษ

​สนข.เปิดเวทีรับฟังความเห็นผลักดันหาดใหญ่สู่เมืองต้นแบบ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข

เมื่อ: 14:26 น. 27 เม.ย. 62   2449 ครั้ง

ปลัดกระทรงคมนาคม ลงพื้นที่กับสนข.เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวสงขลา ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคใต้ ภายใต้โครงการ "TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้" เผยหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีศักยภาพและเติบโตมาควบคู่กับการเกิดขึ้นของทางรถไฟ ลุ้นยกเป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 5 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลา พัฒนาเมือง จํากัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง

นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข” ซึ่งเป็นการแนะนําและบอกเล่าภาพรวมของโครงการฯ เพื่อระดมความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development) ให้สัมฤทธิ์ผล โดยแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Mobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ และทําให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพ

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสําคัญ ในการชี้นําการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับประชาชน

สำหรับสถานีชุมทางหาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ทางทีมงานเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเมืองตามแนวทาง TOD เนื่องจากเป็นหัวเมืองใหญ่ และมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีพื้นที่สำหรับการพัฒนาเป็นสถานที่สำคัญต่างๆ ได้ โดยพื้นที่ปัจจุบันบริเวณชุมทางหาดใหญ่มีกว่า 30 ไร่ แม้จะไม่มากแต่ก้สามารถพัฒนาได้โดยการเพิ่มพื้นที่สถานีรถไฟลอยฟ้าเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น หรือการแยกสถานีขนส่งสินค้าออกจากสถานีผู้โดยสารซึ่งจะให้ให้มีพื้นที่ในการพัฒนามากขึ้น และเมื่อมีการกสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ก็ต้องมีการพัฒนาสถานีให้ตอบรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ การศึกษาเมืองต้นแบบ “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดย สนข.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ทำการศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองให้ควบคู่กับการพัฒนาคมคนามทางราง ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ที่ผ่านมาได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มาแล้วในพื้นที่ชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ อาทิ ภาคเหนือ ที่พิษณุโลก ภาคอีสานที่ขอนแก่น ภาคตะวันออกที่ชลบุรี

โดยทาง สนข.จะคัดเลือก 3 เมืองต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับทุกคน มีการจัดวางเผังเมืองที่สวยงาม มีสถานที่บริการประชาชนเพียบพร้อมทั้งด้านที่พักอาศัย ศูนย์การค้า พื้นที่สันทนาการ ความปลอดภัย และที่สำคัญต้องสามรรถเชื่อมโยงกับการขนส่งได้ทุกระบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของชุมชนรวมถึงสร้างเมืองให้เติบโตอย่างมีระบบ ซึ่งหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีโอกาสเป็นเมืองนำร่องในการพัฒนาโครงการนี้ด้วย

 
เมื่อ: 14:26 น. 27 เม.ย. 62   2449 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10492 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7832 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7741 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5269 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3977 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง