รายงานพิเศษ

​รับสังคมสูงวัย อบจ.สงขลาจัดงบ 180ล.เปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ พร้อมขยายเฟส2 อีก 220ล.

เมื่อ: 14:32 น. 14 พ.ค. 62   2365 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ภายในสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรมฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่า รองรับสังคมผู้สูงอายุควบคู่กับการดูแลสุขภาพรอบด้าน

(14 พ.ค. 62) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก ปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา , อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ , สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ , กลุ่มองค์กรสตรี , หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า พิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 และทำพิธีเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในวันนี้ อบจ.สงขลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในด้านสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้มีบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมภายใต้ชื่อ "อสม. เชี่ยวชาญ" เพื่อให้มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในจังหวัดสงขลา


ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึ่งความยั่งยืนของการพัฒนาศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ออกกฎหมายตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งหวังว่าจะมีผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์จากศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต

ด้านนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมผู้สูงอายุ หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ระบุจำนวนประชากรของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,432,628 คน พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน 210,921 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72

จากตัวเลขนี้ทำให้จังหวัดสงขลากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงได้เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์บริบาล เพื่อให้บริการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในช่วงฟื้นฟูสภาพ พร้อมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งให้บริการดูแลผู้สูงอายุกรณีมีความจำเป็นพิเศษ และเพื่อบริการทางวิชาการให้กับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การก่อสร้างโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วงเงิน 180 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารสำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรม หอประชุม , ส่วนศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและส่วนดูแลผู้สูงอายุตอนกลางคืน , ส่วนอาคารสนับสนุนและห้องพัก ระยะที่ 2 วงเงิน 220 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารพักพิเศษ , ส่วนอาคารฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการ ส่วนในระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการในคราวต่อไป

 
เมื่อ: 14:32 น. 14 พ.ค. 62   2365 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  206 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  113 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  73 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  59 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  50 ครั้ง
 6. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  47 ครั้ง
 7. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  43 ครั้ง
 8. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  42 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง