รายงานพิเศษ

​รับสังคมสูงวัย อบจ.สงขลาจัดงบ 180ล.เปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ พร้อมขยายเฟส2 อีก 220ล.

เมื่อ: 14:32 น. 14 พ.ค. 62   1510 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ภายในสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรมฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่า รองรับสังคมผู้สูงอายุควบคู่กับการดูแลสุขภาพรอบด้าน

(14 พ.ค. 62) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก ปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา , อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ , สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ , กลุ่มองค์กรสตรี , หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า พิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 และทำพิธีเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในวันนี้ อบจ.สงขลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในด้านสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้มีบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมภายใต้ชื่อ "อสม. เชี่ยวชาญ" เพื่อให้มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในจังหวัดสงขลา


ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึ่งความยั่งยืนของการพัฒนาศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ออกกฎหมายตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งหวังว่าจะมีผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์จากศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต

ด้านนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมผู้สูงอายุ หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ระบุจำนวนประชากรของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,432,628 คน พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน 210,921 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72

จากตัวเลขนี้ทำให้จังหวัดสงขลากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงได้เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์บริบาล เพื่อให้บริการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในช่วงฟื้นฟูสภาพ พร้อมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งให้บริการดูแลผู้สูงอายุกรณีมีความจำเป็นพิเศษ และเพื่อบริการทางวิชาการให้กับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การก่อสร้างโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วงเงิน 180 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารสำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรม หอประชุม , ส่วนศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและส่วนดูแลผู้สูงอายุตอนกลางคืน , ส่วนอาคารสนับสนุนและห้องพัก ระยะที่ 2 วงเงิน 220 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารพักพิเศษ , ส่วนอาคารฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการ ส่วนในระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการในคราวต่อไป

 
เมื่อ: 14:32 น. 14 พ.ค. 62   1510 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข
เมื่อ: 14:00ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ. จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
เมื่อ: 13:07รอบรั้วการศึกษา
เซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ
เมื่อ: 12:34ประชาสัมพันธ์
อสม.ชุมชนบ้านทุ่งโดน1 จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก
เมื่อ: 11:15ประชาสัมพันธ์

 1. ​โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมเกาะใหญ่-เขาชัยสน
  6394 ครั้ง
 2. ​โตโยต้าพิธานฯ จัดให้ เจนนี่ ลินลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ร่วมสร้างสีสันในงานวันพิเศษ
  4164 ครั้ง
 3. ​ชาวบ้านผวาแก๊งปาหินซัดรถเสียหายหลายคัน ช่วงหน้าวัดพังลา ถ.สายหาดใหญ่-สะเดา
  3944 ครั้ง
 4. ​อุบัติเหตุรถชนกระบะสองแถวกับรถเก๋ง ถ.เอเซีย43 พื้นที่นาหม่อม เจ็บ2 เสียชีวิต1
  3129 ครั้ง
 5. ​รู้ยัง บอลโลกรอบคัดเลือก ไทย VS ยูเออี เตะที่สนามติณสูลานนท์ 15 ต.ค.62
  3127 ครั้ง
 6. ​เดี๋ยวนี้ มา รพ.ม.อ. เค้าใช้แอป HOSQ กัน....คือดีงาม ได้ตรวจตอนไหน ใครก็รู้
  2002 ครั้ง
 7. ​1 ส.ค.นี้พร้อมเปิดบริการหอดูดาวภูมิภาคสงขลา ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้
  1908 ครั้ง
 8. ​สนามบ้านพรุ หมอวรวัฒน์ รวมทีมดันเสรีย์ นวลเพ็ง ลงชิงนายกในนามทีมสันติธรรมบ้านพรุ
  1905 ครั้ง
 9. ​จดหมายเปิดผนึกถึง 4 รมต.เลือดสงขลา (1) พัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา​
  1788 ครั้ง
 10. สภ.คลองแงะ นำตัวผู้ต้องหาปาก้อนหินใส่รถชาวบ้านเสียหายกว่า 5 คันทำแผนก่อนส่งฟ้อง 3ข้อหาหนัก
  1631 ครั้ง
 1. สงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข
  0 ครั้ง
 2. ม.อ. จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
  0 ครั้ง
 3. เซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ
  0 ครั้ง
 4. อสม.ชุมชนบ้านทุ่งโดน1 จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก
  0 ครั้ง
 5. ทม.คอหงส์จัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 6. มท.2 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการขาขาด ที่มารับบริการขาเทียมพระราชทานที่สงขลา
  0 ครั้ง
 7. ​นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ฝากข้อคิดสถาบันการศึกษา ต้องไม่ทิ้งชุมชน
  0 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ นำ 2 รมช.ประชุมร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 9. ม.อ. จับมือร่วมกับ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนมั่นคง
  0 ครั้ง
 10. นศ.ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแสดงประจำภาคใต้
  0 ครั้ง