รายงานพิเศษ

​รับสังคมสูงวัย อบจ.สงขลาจัดงบ 180ล.เปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ พร้อมขยายเฟส2 อีก 220ล.

เมื่อ: 14:32 น. 14 พ.ค. 62   1157 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ภายในสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรมฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่า รองรับสังคมผู้สูงอายุควบคู่กับการดูแลสุขภาพรอบด้าน

(14 พ.ค. 62) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก ปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา , อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ , สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ , กลุ่มองค์กรสตรี , หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า พิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 และทำพิธีเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในวันนี้ อบจ.สงขลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในด้านสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้มีบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมภายใต้ชื่อ "อสม. เชี่ยวชาญ" เพื่อให้มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในจังหวัดสงขลา


ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึ่งความยั่งยืนของการพัฒนาศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ออกกฎหมายตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งหวังว่าจะมีผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์จากศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต

ด้านนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมผู้สูงอายุ หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ระบุจำนวนประชากรของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,432,628 คน พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน 210,921 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72

จากตัวเลขนี้ทำให้จังหวัดสงขลากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงได้เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์บริบาล เพื่อให้บริการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในช่วงฟื้นฟูสภาพ พร้อมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งให้บริการดูแลผู้สูงอายุกรณีมีความจำเป็นพิเศษ และเพื่อบริการทางวิชาการให้กับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การก่อสร้างโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วงเงิน 180 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารสำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรม หอประชุม , ส่วนศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและส่วนดูแลผู้สูงอายุตอนกลางคืน , ส่วนอาคารสนับสนุนและห้องพัก ระยะที่ 2 วงเงิน 220 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารพักพิเศษ , ส่วนอาคารฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการ ส่วนในระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการในคราวต่อไป

 
เมื่อ: 14:32 น. 14 พ.ค. 62   1157 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10492 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7832 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7741 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5269 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3977 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง