รายงานพิเศษ

​สร้างท่าเรือปากบารา ต้นแบบท่าปลอดบุหรี่ อบจ.สตูล เดินหน้าขยายสู่ทุกพื้นที่

เมื่อ: 14:15 น. 25 พ.ค. 62   823 ครั้ง

หมอประกิต นำทีมมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงพื้นที่ท่าเรือปากบารา ชมผลงานนายกอบจ.สตูล สร้างต้นแบบท่าเรือปลอดบุหรี่แห่งแรกของประเทศไทย นายกสัมฤทธิ์ ชี้จุดเริ่มต้นเกิดจากการสร้างคนในองค์กรให้ปลอดบุหรี่-กวดขันให้สูบเฉพาะในโซนที่กำหนด พร้อมขยายโครงการไปยังทุกพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบของอบจ.พร้อมดึงเทศบาล-อบต.มาร่วมขับเคลื่อนโครงการด้วย


(24 พ.ค.62) ณ ท่าเรือปาบารา อ.ละงู จ.สตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเปิดตัวความสำเร็จโครงการสร้างท่าเรือปากบารา เป็นท่าเรือปลอดบุหรี่แห่งแรกของประเทศที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดจริงจังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่สาธารณะ ยกเว้นพื้นที่ที่จัดสรรไว้ให้เท่านั้น โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมกับนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล และอีกหลายภาคส่วนร่วมกันตัดทำลายบุหรี่ขนาดยักษ์ในพิธีเปิดท่าเรือปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ


นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดให้พื้นที่ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มสื่ออันดามันจังหวัดสตูล จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการให้พื้นที่ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น โดยมีเงื่อนไขว่า อบจ.สตูล ต้องจัดพื้นที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น สำนักงานอบจ.ฯ ท่าเทียบเรือปากบารา สนามกีฬา อบจ.สตูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ซึ่งได้ดำเนินการประสบความสำเร็จดียิ่ง เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ต้นแบบของจังหวัดและจะขยายไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย

"การสร้างองค์กรปลอดบุหรี่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และรณรงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในส่วนของอบจ.สตูล จึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นกิจกรรม อปท.ปลอดบุหรี่ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่เข้ามารับบริการในสถานที่ หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดสตูล"

ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทย พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งวิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า ปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน แต่ละปีคนไทยตายจากบุหรี่ 54,512 คน แต่ละคนตายเร็วขึ้น 18 ปี โดยเฉลี่ย ป่วยจนสูญเสียคุณภาพชีวิต 3 ปีก่อนตาย ในส่วนของภาคใต้มีผู้สูบบุหรี่ 1.93 ล้านคน อัตราการสูบร้อยละ 24.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอัตราเท่ากับ 19.1%

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสตูล อัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากกระบี่ และนครศรีธรรมราช และมีอัตราการสูบบุหรี่ในบ้านสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศเช่นกัน การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่จะยังคงเพิ่มขึ้น แม้อัตราการสูบบุหรี่จะลดลง โดยร้อยละ 90 ของคนไทยที่สูบบุหรี่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง และร้อยละ 70 อาศัยอยู่ในเขตชนบท แต่ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องยาสูบอย่างจริงจัง อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำของปัญหาการสูบบุหรี่ระหว่างภูมิภาค ดังนั้น จึงขอแรงสนับสนุนจาก อปท.ทุกแห่ง ร่วมกันสร้างสถานที่ปลอดควันบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ขณะที่ น.ส.ทัศนีย์ ศิลปบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการควบคุมยาสูบของไทย ปัจจุบันมีการสนับสนุน และผลักดันให้เกิดกฎหมายหลายฉบับ ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ แต่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 สำรวจพบว่า ยังคงมีการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ตลาดสดหรือตลาดนัด (ร้อยละ 61.81) 2. ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม (ร้อยละ 37.7) 3. สถานีขนส่ง (ร้อยละ 25.5) 4. ศาสนสถาน (ร้อยละ 23.1) 5. อาคารสถานที่ราชการ (ร้อยละ 11.4)

พร้อมกันนี้ทางภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างชื่นชม อบจ.สตูล และภาคีเครือข่ายที่ผลักดันให้เกิดการประกาศท่าเทียบเรือปากบาราปลอดบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนถึงการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังเป็นการปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลให้เห็นเป็นรูปธรรมการทำงาน เพื่อการควบคุมยาสูบในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


 
เมื่อ: 14:15 น. 25 พ.ค. 62   823 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลพังยาง ระโนด
เมื่อ: 10:33G-SPECIAL
กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว
เมื่อ: 10:29ข่าวสารบ้านเรา
รมว.ศธ.ลงพื้นที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  35318 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3379 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1807 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  801 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  743 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  697 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  661 ครั้ง
 8. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  564 ครั้ง
 9. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  528 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  451 ครั้ง
 1. เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลพังยาง ระโนด
  0 ครั้ง
 2. กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว
  0 ครั้ง
 3. รมว.ศธ.ลงพื้นที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย
  0 ครั้ง
 4. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 5. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 7. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 8. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 9. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 10. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง