รายงานพิเศษ

​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ

เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   10473 ครั้ง

ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เป็น 2 ด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศไทย ปีละมากกว่า 4 แสนล้านบาท แต่เส้นทางสายหลักสู่ด่านแห่งนี้มีเพียงทางหลวงหมายเลข4 (ซึ่งความจริงต้องชื่อถนนเพชรเษม แต่ช่วงหาดใหญ่-สะเดา เรียกถนกาญจนวณิชย์) มอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวงจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิด และวันนี้ยังมีอีกโครงการที่กำลังมีการศึกษานั่นคือการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนสาย สข.4040 หรือถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ


ถนนสายนี้เป็นศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ใกล้กับแนวทางสายเดิม เริ่มตั้งแต่จุดตัดถนนสนามบินพาณิชย์ ทล.4135 จนถึงถนนสายคลองแงะ-บาโรย ทล.4145 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่-คลองหอยโข่ง สะเดา โดยจะเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างกว้าง 60 เมตร เป็นการก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทาง เลนท้องถิ่น ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ

โดยโครงการดังกล่าวได้มีการเริ่มดำเนินการศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปลายปี 2561 และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 2 ครั้ง ส่วเวทีที่ 3 เป็นการสรุปปิดการศึกษาโครงการจะมีขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ดูจากแแผนที่จะเห็นว่าแนวเส้นทางก่อสร้างถนน จุดเริ่มต้นจากถนนสายสนามบิน จะอยู่ก่อนถึงถนนสายเดิม (สายกองบิน56) เล็กน้อย แนวถนนตลอดสายก็อยู่เหนือสายเดิมเล็กน้อยโดยสร้างเป็นถนนเส้นตรงไม่สลับซับซ้อนเหมือนสายปัจจุบัน และจุดสิ้นสุดจะวกกลับมาอยู่ในแนวถนนสายเดิมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจโครงการแล้วเสร็จ จะมีการนำเสนอข้อมูลไปยังกรม กระทรวง ไปจนถึงรัฐบาล ยังมีอีกหลายขั้นตอน หลายปีกว่าจะได้เริ่มก่อสร้าง ทำให้ปัจจุบันผู้ใช้เส้นทางสายนี้คงได้เห็นการขยายถนนช่วงโคกม่วง และเขาวังชิง ของถนนเส้นนี้อยู่ ส่วนโครงการถนนสยาใหม่ก็รอต่อไปแข่งกับถนนสายวงแหวนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ถนนมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา ในเวทีสรุปปิดโครงการจะติดตามข้อมูลมาฝากกันอีกรอบ ส่วนรายละเอียดของโครงการ ติดตามได้จากข้อมูลประกอบข่าว

ข้อมูลโครงการ

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียโดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง คือ ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศเป็นเงินประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากด่านทั้ง 2 จะมีความสำคัญด้านการค้าแล้วยังมีการผ่านเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 มีศักยภาพในการเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (บริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 เชื่อมต่อไปสู่ด่านชายแดน (ไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งสู่ด่านชายแดนสะเดา และถ้าไปทางทิศตะวันตกจะมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

เนื่องจากลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน ในการสำรวจออกแบบเส้นทางถนนเดิมต้องผ่านพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ทำให้บางช่วงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ มีการทำส่วนร่วมประชาชน ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ

จุดเริ่มต้นโครงการฝั่งสนามบินหาดใหญ่

วัตถุประสงค์โครงการ

- สำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145

- ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

- ออกแบบสะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือ ลำน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- บรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal-transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านชายแดนสะเดา

- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย

- ทำให้โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

- ทำให้สาธารณูปโภคมีบริการอย่างเพียงพอ, เข้าถึง และได้มาตรฐาน

- สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จุดสิ้นสุดโครงการ ฝั่งเขาวังชิง คลองแงะ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

ทางหลวงชนบทสาย สข.4040 เป็นทางหลวงชนบทที่มีแนวถนนโครงการต่อเชื่อมจากทิศเหนือไปทิศใต้ ปัจจุบันมีเขตทางไม่ชัดเจน เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 บริเวณ กม.ที่ 8+300 จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข 4145 บริเวณ กม.ที่ 3+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานของงานของโครงการ จะมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1 งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

2 งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

3 งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

4 งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร

5 งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น

6 งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม

8 งานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

9 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินงาน

- 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษา และเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างใหม่คงอีกนาน ปัจจุบันถนนสายนี้ยังมีการขยายถนนอยู่ช่วงโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง และช่วงเขาวังชิง อ.สะเดา

 
เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   10473 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
เมื่อ: 13:35คอลัมน์แนะนำ
​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เมื่อ: 10:20ข่าวสารบ้านเรา
​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
เมื่อ: 09:49ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
เมื่อ: 09:45รอบรั้วการศึกษา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  35485 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3460 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1827 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  865 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  794 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  741 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  705 ครั้ง
 8. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  667 ครั้ง
 9. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  565 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  504 ครั้ง
 1. ​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
  0 ครั้ง
 2. ​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  0 ครั้ง
 3. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
  0 ครั้ง
 5. มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อ COVID-19
  0 ครั้ง
 6. สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 7. ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
  0 ครั้ง
 8. เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลพังยาง ระโนด
  0 ครั้ง
 9. กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว
  0 ครั้ง
 10. รมว.ศธ.ลงพื้นที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย
  0 ครั้ง