รายงานพิเศษ

​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ

เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   6930 ครั้ง

ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เป็น 2 ด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศไทย ปีละมากกว่า 4 แสนล้านบาท แต่เส้นทางสายหลักสู่ด่านแห่งนี้มีเพียงทางหลวงหมายเลข4 (ซึ่งความจริงต้องชื่อถนนเพชรเษม แต่ช่วงหาดใหญ่-สะเดา เรียกถนกาญจนวณิชย์) มอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวงจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิด และวันนี้ยังมีอีกโครงการที่กำลังมีการศึกษานั่นคือการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนสาย สข.4040 หรือถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ


ถนนสายนี้เป็นศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ใกล้กับแนวทางสายเดิม เริ่มตั้งแต่จุดตัดถนนสนามบินพาณิชย์ ทล.4135 จนถึงถนนสายคลองแงะ-บาโรย ทล.4145 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่-คลองหอยโข่ง สะเดา โดยจะเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างกว้าง 60 เมตร เป็นการก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทาง เลนท้องถิ่น ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ

โดยโครงการดังกล่าวได้มีการเริ่มดำเนินการศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปลายปี 2561 และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 2 ครั้ง ส่วเวทีที่ 3 เป็นการสรุปปิดการศึกษาโครงการจะมีขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ดูจากแแผนที่จะเห็นว่าแนวเส้นทางก่อสร้างถนน จุดเริ่มต้นจากถนนสายสนามบิน จะอยู่ก่อนถึงถนนสายเดิม (สายกองบิน56) เล็กน้อย แนวถนนตลอดสายก็อยู่เหนือสายเดิมเล็กน้อยโดยสร้างเป็นถนนเส้นตรงไม่สลับซับซ้อนเหมือนสายปัจจุบัน และจุดสิ้นสุดจะวกกลับมาอยู่ในแนวถนนสายเดิมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจโครงการแล้วเสร็จ จะมีการนำเสนอข้อมูลไปยังกรม กระทรวง ไปจนถึงรัฐบาล ยังมีอีกหลายขั้นตอน หลายปีกว่าจะได้เริ่มก่อสร้าง ทำให้ปัจจุบันผู้ใช้เส้นทางสายนี้คงได้เห็นการขยายถนนช่วงโคกม่วง และเขาวังชิง ของถนนเส้นนี้อยู่ ส่วนโครงการถนนสยาใหม่ก็รอต่อไปแข่งกับถนนสายวงแหวนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ถนนมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา ในเวทีสรุปปิดโครงการจะติดตามข้อมูลมาฝากกันอีกรอบ ส่วนรายละเอียดของโครงการ ติดตามได้จากข้อมูลประกอบข่าว

ข้อมูลโครงการ

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียโดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง คือ ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศเป็นเงินประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากด่านทั้ง 2 จะมีความสำคัญด้านการค้าแล้วยังมีการผ่านเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 มีศักยภาพในการเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (บริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 เชื่อมต่อไปสู่ด่านชายแดน (ไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งสู่ด่านชายแดนสะเดา และถ้าไปทางทิศตะวันตกจะมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

เนื่องจากลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน ในการสำรวจออกแบบเส้นทางถนนเดิมต้องผ่านพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ทำให้บางช่วงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ มีการทำส่วนร่วมประชาชน ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ

จุดเริ่มต้นโครงการฝั่งสนามบินหาดใหญ่

วัตถุประสงค์โครงการ

- สำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145

- ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

- ออกแบบสะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือ ลำน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- บรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal-transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านชายแดนสะเดา

- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย

- ทำให้โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

- ทำให้สาธารณูปโภคมีบริการอย่างเพียงพอ, เข้าถึง และได้มาตรฐาน

- สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จุดสิ้นสุดโครงการ ฝั่งเขาวังชิง คลองแงะ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

ทางหลวงชนบทสาย สข.4040 เป็นทางหลวงชนบทที่มีแนวถนนโครงการต่อเชื่อมจากทิศเหนือไปทิศใต้ ปัจจุบันมีเขตทางไม่ชัดเจน เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 บริเวณ กม.ที่ 8+300 จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข 4145 บริเวณ กม.ที่ 3+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานของงานของโครงการ จะมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1 งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

2 งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

3 งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

4 งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร

5 งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น

6 งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม

8 งานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

9 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินงาน

- 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษา และเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างใหม่คงอีกนาน ปัจจุบันถนนสายนี้ยังมีการขยายถนนอยู่ช่วงโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง และช่วงเขาวังชิง อ.สะเดา

 
เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   6930 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10198 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3173 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1405 ครั้ง
 4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1190 ครั้ง
 5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1170 ครั้ง
 6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1157 ครั้ง
 7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1127 ครั้ง
 8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1079 ครั้ง
 9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1018 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  997 ครั้ง
 1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
  0 ครั้ง
 10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
  0 ครั้ง