รายงานพิเศษ

​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ

เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   5621 ครั้ง

ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เป็น 2 ด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศไทย ปีละมากกว่า 4 แสนล้านบาท แต่เส้นทางสายหลักสู่ด่านแห่งนี้มีเพียงทางหลวงหมายเลข4 (ซึ่งความจริงต้องชื่อถนนเพชรเษม แต่ช่วงหาดใหญ่-สะเดา เรียกถนกาญจนวณิชย์) มอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวงจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิด และวันนี้ยังมีอีกโครงการที่กำลังมีการศึกษานั่นคือการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนสาย สข.4040 หรือถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ


ถนนสายนี้เป็นศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ใกล้กับแนวทางสายเดิม เริ่มตั้งแต่จุดตัดถนนสนามบินพาณิชย์ ทล.4135 จนถึงถนนสายคลองแงะ-บาโรย ทล.4145 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่-คลองหอยโข่ง สะเดา โดยจะเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างกว้าง 60 เมตร เป็นการก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทาง เลนท้องถิ่น ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ

โดยโครงการดังกล่าวได้มีการเริ่มดำเนินการศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปลายปี 2561 และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 2 ครั้ง ส่วเวทีที่ 3 เป็นการสรุปปิดการศึกษาโครงการจะมีขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ดูจากแแผนที่จะเห็นว่าแนวเส้นทางก่อสร้างถนน จุดเริ่มต้นจากถนนสายสนามบิน จะอยู่ก่อนถึงถนนสายเดิม (สายกองบิน56) เล็กน้อย แนวถนนตลอดสายก็อยู่เหนือสายเดิมเล็กน้อยโดยสร้างเป็นถนนเส้นตรงไม่สลับซับซ้อนเหมือนสายปัจจุบัน และจุดสิ้นสุดจะวกกลับมาอยู่ในแนวถนนสายเดิมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจโครงการแล้วเสร็จ จะมีการนำเสนอข้อมูลไปยังกรม กระทรวง ไปจนถึงรัฐบาล ยังมีอีกหลายขั้นตอน หลายปีกว่าจะได้เริ่มก่อสร้าง ทำให้ปัจจุบันผู้ใช้เส้นทางสายนี้คงได้เห็นการขยายถนนช่วงโคกม่วง และเขาวังชิง ของถนนเส้นนี้อยู่ ส่วนโครงการถนนสยาใหม่ก็รอต่อไปแข่งกับถนนสายวงแหวนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ถนนมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา ในเวทีสรุปปิดโครงการจะติดตามข้อมูลมาฝากกันอีกรอบ ส่วนรายละเอียดของโครงการ ติดตามได้จากข้อมูลประกอบข่าว

ข้อมูลโครงการ

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียโดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง คือ ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศเป็นเงินประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากด่านทั้ง 2 จะมีความสำคัญด้านการค้าแล้วยังมีการผ่านเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 มีศักยภาพในการเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (บริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 เชื่อมต่อไปสู่ด่านชายแดน (ไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งสู่ด่านชายแดนสะเดา และถ้าไปทางทิศตะวันตกจะมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

เนื่องจากลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน ในการสำรวจออกแบบเส้นทางถนนเดิมต้องผ่านพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ทำให้บางช่วงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ มีการทำส่วนร่วมประชาชน ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ

จุดเริ่มต้นโครงการฝั่งสนามบินหาดใหญ่

วัตถุประสงค์โครงการ

- สำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145

- ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

- ออกแบบสะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือ ลำน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- บรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal-transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านชายแดนสะเดา

- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย

- ทำให้โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

- ทำให้สาธารณูปโภคมีบริการอย่างเพียงพอ, เข้าถึง และได้มาตรฐาน

- สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จุดสิ้นสุดโครงการ ฝั่งเขาวังชิง คลองแงะ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

ทางหลวงชนบทสาย สข.4040 เป็นทางหลวงชนบทที่มีแนวถนนโครงการต่อเชื่อมจากทิศเหนือไปทิศใต้ ปัจจุบันมีเขตทางไม่ชัดเจน เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 บริเวณ กม.ที่ 8+300 จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข 4145 บริเวณ กม.ที่ 3+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานของงานของโครงการ จะมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1 งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

2 งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

3 งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

4 งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร

5 งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น

6 งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม

8 งานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

9 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินงาน

- 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษา และเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างใหม่คงอีกนาน ปัจจุบันถนนสายนี้ยังมีการขยายถนนอยู่ช่วงโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง และช่วงเขาวังชิง อ.สะเดา

 
เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   5621 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน การกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่ P2P Lending กู้ยืมระหว่างบุคคล ผ่านplatform
เมื่อ: 16:57คอลัมน์แนะนำ
​สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดประชุมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2562
เมื่อ: 16:45ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
เมื่อ: 16:40รอบรั้วการศึกษา
​เปิด Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้าง
เมื่อ: 16:30ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ผู้ปกครองและชาวบ้าน รวมตัวประท้วงคำสั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเทศบาล2
  25197 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านสงสัยแท้ที่จริงแล้วรถบัสมาเลย์ขึ้นเขาคอหงส์ได้หรือไม่
  9088 ครั้ง
 3. ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ ท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย
  6202 ครั้ง
 4. ​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ
  5622 ครั้ง
 5. ​จัดหางานสงขลา ชวนร่วมงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 มิ.ย.62
  5157 ครั้ง
 6. รถพ่วง18ล้อชนจยย.เหยียบคนขับผู้หญิงเสียชีวิตดับคาที่ ถ.กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ
  4844 ครั้ง
 7. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  2675 ครั้ง
 8. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุงตู่2/1
  2641 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามบ้านพรุ สจ.ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ย้ายสนามลงชิงนายกเล็กเปิดตัวทีมบ้านพรุยั่งยืน
  2021 ครั้ง
 10. ​สนามอบจ.สงขลา ร้อนฉ่าขึ้นมาทันทีเมื่อนิพนธ์ ทิ้งเก้าอี้ไปเป็นรมต.
  1897 ครั้ง
 1. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน การกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่ P2P Lending กู้ยืมระหว่างบุคคล ผ่านplatform
  0 ครั้ง
 2. ​สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดประชุมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
  0 ครั้ง
 4. ​เปิด Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้าง
  0 ครั้ง
 5. สภ.ทุ่งลุง ขึ้นป้ายแจ้งเตือนรถขนส่งทุกชนิดให้วิ่งเลนซ้ายสุดและห้ามแซงในเขตเทศบาลบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ม.ทักษิณชวนศิษย์เก่าร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. 23 ส.ค.62
  0 ครั้ง
 7. หนุ่มผมยาวชาว สงขลา ศิลปิน อู๋ พันทาง เข้ารับรางวัล คนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ ๖
  0 ครั้ง
 8. ​เริ่มต้นทศวรรษใหม่ ก้าวสู่ปี ๑๑ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)
  0 ครั้ง
 9. ขอเชิญร่วมชม เชียร์ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ทต.บ้านหาร จัดใหญ่ฟุตบอลการกุศล บ้านหารสัมพันธ์ หารายได้ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ​
  0 ครั้ง