รายงานพิเศษ

​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ

เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   8296 ครั้ง

ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เป็น 2 ด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศไทย ปีละมากกว่า 4 แสนล้านบาท แต่เส้นทางสายหลักสู่ด่านแห่งนี้มีเพียงทางหลวงหมายเลข4 (ซึ่งความจริงต้องชื่อถนนเพชรเษม แต่ช่วงหาดใหญ่-สะเดา เรียกถนกาญจนวณิชย์) มอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวงจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิด และวันนี้ยังมีอีกโครงการที่กำลังมีการศึกษานั่นคือการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนสาย สข.4040 หรือถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ


ถนนสายนี้เป็นศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ใกล้กับแนวทางสายเดิม เริ่มตั้งแต่จุดตัดถนนสนามบินพาณิชย์ ทล.4135 จนถึงถนนสายคลองแงะ-บาโรย ทล.4145 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่-คลองหอยโข่ง สะเดา โดยจะเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างกว้าง 60 เมตร เป็นการก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทาง เลนท้องถิ่น ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ

โดยโครงการดังกล่าวได้มีการเริ่มดำเนินการศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปลายปี 2561 และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 2 ครั้ง ส่วเวทีที่ 3 เป็นการสรุปปิดการศึกษาโครงการจะมีขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ดูจากแแผนที่จะเห็นว่าแนวเส้นทางก่อสร้างถนน จุดเริ่มต้นจากถนนสายสนามบิน จะอยู่ก่อนถึงถนนสายเดิม (สายกองบิน56) เล็กน้อย แนวถนนตลอดสายก็อยู่เหนือสายเดิมเล็กน้อยโดยสร้างเป็นถนนเส้นตรงไม่สลับซับซ้อนเหมือนสายปัจจุบัน และจุดสิ้นสุดจะวกกลับมาอยู่ในแนวถนนสายเดิมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจโครงการแล้วเสร็จ จะมีการนำเสนอข้อมูลไปยังกรม กระทรวง ไปจนถึงรัฐบาล ยังมีอีกหลายขั้นตอน หลายปีกว่าจะได้เริ่มก่อสร้าง ทำให้ปัจจุบันผู้ใช้เส้นทางสายนี้คงได้เห็นการขยายถนนช่วงโคกม่วง และเขาวังชิง ของถนนเส้นนี้อยู่ ส่วนโครงการถนนสยาใหม่ก็รอต่อไปแข่งกับถนนสายวงแหวนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ถนนมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา ในเวทีสรุปปิดโครงการจะติดตามข้อมูลมาฝากกันอีกรอบ ส่วนรายละเอียดของโครงการ ติดตามได้จากข้อมูลประกอบข่าว

ข้อมูลโครงการ

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียโดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง คือ ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศเป็นเงินประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากด่านทั้ง 2 จะมีความสำคัญด้านการค้าแล้วยังมีการผ่านเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 มีศักยภาพในการเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (บริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 เชื่อมต่อไปสู่ด่านชายแดน (ไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งสู่ด่านชายแดนสะเดา และถ้าไปทางทิศตะวันตกจะมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

เนื่องจากลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน ในการสำรวจออกแบบเส้นทางถนนเดิมต้องผ่านพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ทำให้บางช่วงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ มีการทำส่วนร่วมประชาชน ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ

จุดเริ่มต้นโครงการฝั่งสนามบินหาดใหญ่

วัตถุประสงค์โครงการ

- สำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145

- ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

- ออกแบบสะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือ ลำน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- บรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal-transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านชายแดนสะเดา

- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย

- ทำให้โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

- ทำให้สาธารณูปโภคมีบริการอย่างเพียงพอ, เข้าถึง และได้มาตรฐาน

- สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จุดสิ้นสุดโครงการ ฝั่งเขาวังชิง คลองแงะ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

ทางหลวงชนบทสาย สข.4040 เป็นทางหลวงชนบทที่มีแนวถนนโครงการต่อเชื่อมจากทิศเหนือไปทิศใต้ ปัจจุบันมีเขตทางไม่ชัดเจน เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 บริเวณ กม.ที่ 8+300 จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข 4145 บริเวณ กม.ที่ 3+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานของงานของโครงการ จะมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1 งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

2 งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

3 งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

4 งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร

5 งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น

6 งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม

8 งานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

9 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินงาน

- 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษา และเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างใหม่คงอีกนาน ปัจจุบันถนนสายนี้ยังมีการขยายถนนอยู่ช่วงโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง และช่วงเขาวังชิง อ.สะเดา

 
เมื่อ: 14:57 น. 10 มิ.ย. 62   8296 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
เมื่อ: 13:52ประชาสัมพันธ์
​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
เมื่อ: 13:48ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ: 12:15รายงานพิเศษ
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ: 10:53G-SPECIAL

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2133 ครั้ง
 2. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2011 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1971 ครั้ง
 4. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1911 ครั้ง
 5. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1768 ครั้ง
 6. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1766 ครั้ง
 7. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1736 ครั้ง
 8. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1719 ครั้ง
 9. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  1657 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1656 ครั้ง
 1. ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
  0 ครั้ง
 2. ​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 4. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
  0 ครั้ง
 6. สธ.สงขลา เตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  0 ครั้ง
 8. มิลเลนเนียมออโต้ หาดใหญ่ จัด BMW MOVIE PREMIER พาลูกค้าชมหนัง "นางนอน" (The Cave)
  0 ครั้ง
 9. 25-29 พ.ย.เมืองสงขลา มีการฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแบบสมมติสถานการณ์จริง
  0 ครั้ง
 10. ​ริวิว ALL-NEW MAZDA CX-8 รถยนต์ SUV 7 ที่นั่งรุ่นล่าสุดของมาสด้า
  0 ครั้ง