รายงานพิเศษ

​อบจ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นการแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ+ควนเนียง-บางกล่ำ

เมื่อ: 13:03 น. 22 ส.ค. 62   2939 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา มุ่งแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี ในพื้นที่ 6 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง บางกล่ำ โดยมีผู้สนใจร่วมเวทีจำนวนมาก


(21 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาในเขตพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อบจ.สงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานโครงการ ที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม าได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค น้ำสะอาดถูกสุขอนามัยและมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนดําเนินการโครงการ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และการศึกษาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับการอุปโภคบริโภค และให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้กําหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


ด้านนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อําเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์ , ระโนด , ควนเนียง และบางกล่ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 550 คน และมติที่ประชุมเห็นชอบให้อบจ.สงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําผังแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 โดยได้ดําเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำบริโภคอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการดําเนินการโครงการ ดังนี้

1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ําต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ําประปาในพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์ , ระโนด , ควนเนียง และบางกล่ำ

2.เพื่อสํารวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

สําหรับการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา นำโดย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.พัชรา พัชราวานิช นำเสนอรายละเอียดโครงการ , การประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยในเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้มีผุ้ร่วมแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ว่าที่ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สจ.ระโนด ที่กล่าวถึงพื้นที่ระโนดว่ายังไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำจีดที่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการในพื้นที่ หากจาะมีการจัดตั้งจุดจ่ายน้ำในพื้นที่จำเป้นต้องจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำก่อน รวมถึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องค่าน้ำประปาที่จะเกห็บจากชาวบ้านต้องไม่สูงจนเกินไป

ด้านนายมิตร แก้วประดิษฐ์ สจ.ควนเนียง และประธานสภาอบจ.สงขลา ที่กล่าวว่าอยากให้ผู้ร่วมเวทีที่มากันจำนวนมากได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล ร่วมแนะนำแหล่งน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทางคณาจารย์ได้นำไปใช้ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านต่อไป

 
เมื่อ: 13:03 น. 22 ส.ค. 62   2939 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เมื่อ: 08:11ข่าวสารบ้านเรา
ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
เมื่อ: 07:14รายงานพิเศษ
ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
เมื่อ: 15:49รายงานพิเศษ

 1. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4298 ครั้ง
 2. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  4005 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3290 ครั้ง
 4. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2339 ครั้ง
 5. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2291 ครั้ง
 6. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2210 ครั้ง
 7. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2161 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1949 ครั้ง
 9. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1898 ครั้ง
 10. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1744 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
  0 ครั้ง
 4. ​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
  0 ครั้ง
 5. ​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง
 6. บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
  0 ครั้ง
 7. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 พื้นที่ 4อำเภอสงขลาตอนล่าง
  0 ครั้ง
 8. แปรรูป "แป้งกล้วย" วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรกที่เดียวในสงขลา ที่บ้านม้าเงย จะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​​คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 10. ​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
  0 ครั้ง