รายงานพิเศษ

​อบจ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นการแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ+ควนเนียง-บางกล่ำ

เมื่อ: 13:03 น. 22 ส.ค. 62   2724 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา มุ่งแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี ในพื้นที่ 6 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง บางกล่ำ โดยมีผู้สนใจร่วมเวทีจำนวนมาก


(21 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาในเขตพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อบจ.สงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานโครงการ ที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม าได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค น้ำสะอาดถูกสุขอนามัยและมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนดําเนินการโครงการ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และการศึกษาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับการอุปโภคบริโภค และให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้กําหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


ด้านนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อําเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์ , ระโนด , ควนเนียง และบางกล่ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 550 คน และมติที่ประชุมเห็นชอบให้อบจ.สงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําผังแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 โดยได้ดําเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำบริโภคอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการดําเนินการโครงการ ดังนี้

1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ําต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ําประปาในพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์ , ระโนด , ควนเนียง และบางกล่ำ

2.เพื่อสํารวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

สําหรับการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา นำโดย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.พัชรา พัชราวานิช นำเสนอรายละเอียดโครงการ , การประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยในเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้มีผุ้ร่วมแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ว่าที่ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สจ.ระโนด ที่กล่าวถึงพื้นที่ระโนดว่ายังไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำจีดที่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการในพื้นที่ หากจาะมีการจัดตั้งจุดจ่ายน้ำในพื้นที่จำเป้นต้องจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำก่อน รวมถึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องค่าน้ำประปาที่จะเกห็บจากชาวบ้านต้องไม่สูงจนเกินไป

ด้านนายมิตร แก้วประดิษฐ์ สจ.ควนเนียง และประธานสภาอบจ.สงขลา ที่กล่าวว่าอยากให้ผู้ร่วมเวทีที่มากันจำนวนมากได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล ร่วมแนะนำแหล่งน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทางคณาจารย์ได้นำไปใช้ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านต่อไป

 
เมื่อ: 13:03 น. 22 ส.ค. 62   2724 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
เมื่อ: 13:52ประชาสัมพันธ์
​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
เมื่อ: 13:48ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ: 12:15รายงานพิเศษ
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ: 10:53G-SPECIAL

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2133 ครั้ง
 2. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2011 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1971 ครั้ง
 4. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1911 ครั้ง
 5. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1768 ครั้ง
 6. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1766 ครั้ง
 7. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1736 ครั้ง
 8. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1719 ครั้ง
 9. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  1657 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1656 ครั้ง
 1. ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
  0 ครั้ง
 2. ​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 4. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
  0 ครั้ง
 6. สธ.สงขลา เตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  0 ครั้ง
 8. มิลเลนเนียมออโต้ หาดใหญ่ จัด BMW MOVIE PREMIER พาลูกค้าชมหนัง "นางนอน" (The Cave)
  0 ครั้ง
 9. 25-29 พ.ย.เมืองสงขลา มีการฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแบบสมมติสถานการณ์จริง
  0 ครั้ง
 10. ​ริวิว ALL-NEW MAZDA CX-8 รถยนต์ SUV 7 ที่นั่งรุ่นล่าสุดของมาสด้า
  0 ครั้ง