รายงานพิเศษ

​อบจ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นการแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ+ควนเนียง-บางกล่ำ

เมื่อ: 13:03 น. 22 ส.ค. 62   2335 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา มุ่งแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี ในพื้นที่ 6 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง บางกล่ำ โดยมีผู้สนใจร่วมเวทีจำนวนมาก


(21 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาในเขตพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อบจ.สงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานโครงการ ที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม าได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค น้ำสะอาดถูกสุขอนามัยและมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนดําเนินการโครงการ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และการศึกษาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับการอุปโภคบริโภค และให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้กําหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


ด้านนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อําเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์ , ระโนด , ควนเนียง และบางกล่ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 550 คน และมติที่ประชุมเห็นชอบให้อบจ.สงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําผังแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 โดยได้ดําเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำบริโภคอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการดําเนินการโครงการ ดังนี้

1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ําต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ําประปาในพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์ , ระโนด , ควนเนียง และบางกล่ำ

2.เพื่อสํารวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

สําหรับการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา นำโดย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.พัชรา พัชราวานิช นำเสนอรายละเอียดโครงการ , การประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยในเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้มีผุ้ร่วมแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ว่าที่ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สจ.ระโนด ที่กล่าวถึงพื้นที่ระโนดว่ายังไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำจีดที่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการในพื้นที่ หากจาะมีการจัดตั้งจุดจ่ายน้ำในพื้นที่จำเป้นต้องจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำก่อน รวมถึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องค่าน้ำประปาที่จะเกห็บจากชาวบ้านต้องไม่สูงจนเกินไป

ด้านนายมิตร แก้วประดิษฐ์ สจ.ควนเนียง และประธานสภาอบจ.สงขลา ที่กล่าวว่าอยากให้ผู้ร่วมเวทีที่มากันจำนวนมากได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล ร่วมแนะนำแหล่งน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทางคณาจารย์ได้นำไปใช้ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านต่อไป

 
เมื่อ: 13:03 น. 22 ส.ค. 62   2335 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2702 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1804 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1525 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1524 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1449 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1415 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1387 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง