รายงานพิเศษ

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา

เมื่อ: 10:05 น. 7 ต.ค. 62   2966 ครั้ง

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมป้อมหมายเลข 8 และเดินทางศึกษาข้อมูลโบราณสถานเจดีย์องค์ขาวองค์ดำ อำเภอสิงหนคร เยี่ยมชมภาพสีน้ำภายใต้นิทรรศการศิลปะ Singora Comes Alive...ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา เยี่ยมชมบ้านทรงคุณค่า (บ้านแป๊ะยาขวด The Apothecary of Singora) และชมบ้านจีนสามห้อง ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา


(6 ต.ค. 62) ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลงพื้นที่เยี่ยมชมป้อมหมายเลข 8 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นป้อมที่ก่อด้วยหินชั้นสีแดงสอปูน มีการวางหินโดยใช้ด้านกว้างวางทับกันช่วยให้ตัวป้อมมีความมั่นคงและแข็งแรง แสดงให้เห็นว่าเมืองสงขลาหัวเขาแดงเป็นเมืองที่มีป้อมปราการ ประตู หอรบ ที่มั่นคงแข็งแรงมาก บ่งบอกว่าจะต้องเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครองและด้านการทหาร ซึ่งป้อมหมายเลข 8 มีลักษณะผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 12 เมตร ยาว 18เมตร สูง 1.80 เมตร มีใบบังทั้งสี่ด้าน ตั้งอยู่บนปลายสุดของเขาค่ายม่วงทางมุมเมืองด้านทิศตะวันออกถึงทิศเหนือและกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2535

จากนั้นเดินเท้าขึ้นเจดีย์องค์ขาวองค์ดำ เพื่อศึกษาข้อมูลโบราณสถาน พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรกรมศิลปกร ซึ่งเจดีย์องค์ขาวองค์ดำถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการรักษาขอบขัณฑสีมากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเขตหัวเมืองชายแดนภาคใต้ เรียกกันว่า “เจดีย์สองพี่น้อง” องค์แรกเป็นเจดีย์องค์พี่ ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่อด้วยหินฉาบปูน ยอดปรักหักพัง มีสีดำ คนทั่วไปเรียกว่า “เจดีย์องค์ดำ” สร้างเมื่อ พ.ศ.2375 โดยเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) หรือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ส่วนเจดีย์องค์ที่สอง เป็นเจดีย์องค์น้องก่อด้วยอิฐฉาบปูนมีสีขาว เรียกกันว่า “เจดีย์องค์ขาว” สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.2382-2484 โดยพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (ทัด บุนนาค) หรือสมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติ ผู้เป็นน้องร่วมมารดากับเจ้าพระยาพระคลังฯ ปัจจุบันองค์เจดีย์ทั้งสองได้รับการขุดแต่งบูรณะจากหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2525 และยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลา อีกด้วย

จากนั้นได้ลงพื้นที่โบราณสถาน “บ่อเก๋ง” ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมภาพสีน้ำ ภายใต้นิทรรศการศิลปะ Singora Comes Alive...ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา ของวิสาหกิจชุมชน “Ecotourism Songhla Thailand” นำทีมโดย SONGKHLA STATION พร้อมด้วยแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขาและกำลังเครือข่ายต่างๆจากหลายภาคส่วนเพื่อเป็นการเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลหัวเขา กระตุ้นให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ความรัก ความหวงแหนในมรดกของบรรพชนที่สร้างไว้ นำมาซึ่งความสามัคคีและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับนิทรรศการ ประกอบด้วย กิจกรรมหลักคือนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำโดย 2 ศิลปินท้องถิ่นชาวสงขลา โดยอาจารย์นิวิต หะนนท์ อดีตอาจารย์ศิลปะโรงเรียนวรนารีเฉลิมและอาจารย์ อุดมพร เวชศาสตร์ ศิลปินสีน้ำอันดับต้นๆของเมืองสงขลา กิจกรรมถ่ายทอดความงดงามของเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค ผ่านงานจิตรกรรมเชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลาบ่อยางย้อนอดีตสู่สงขลายุคแรก ซิงกอร่า ซึ่งผลงานจิตกรรมทั้งหมดจะติดตั้งภายในสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ "HUAKAO Pavilion" ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและก่อสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนตำบลหัวเขา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขาและกิจกรรม Workshops เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติดินเขาแดง กิจกรรมการระบายสีกระเบื้องโบราณสงขลา กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในชุมชน และกิจกรรมแกะลายว่าวภาคใต้ โดยได้แรงบันดาลใจจากชุมชนหัวเขา เป็นต้น รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากจากนักศึกษาศิลปะจาก 3 มหาวิทยาลัย จากหลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรการออกแบบ ม.ราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปศึกษา ม.ทักษิณ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหัวเขา และของที่ระลึกอีกมากมาย

ต่อด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านทรงคุณค่า (บ้านแป๊ะยาขวด The Apothecary of Singora) ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 163 ถนนนครใน เป็นบ้านจีนโบราณยุคแรกสมัยก่อตั้งเมืองสงขลาซึ่ง ในอดีตเป็นร้านขายยาของคุณปู่ขวด ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแต่ยังคงสภาพแบบเดิมไว้ทั้งรายละเอียดและกลิ่นอายแบบเก่า คนรุ่นหลังจะได้มาศึกษาเรียนรู้ความเป็นอยู่ วิถีและสถาปัตยกรรมแบบจีนสงขลาโบราณ” อีกทั้งให้คนทั่วไปได้เข้าชมและยังมีร้านขายของที่ระลึก APO STORE จากฝีมือการออกแบบและผลิตภัณฑ์จากคนในจังหวัดสงขลา เช่น ยาดม ยาหม่อง กระเป๋าจากผ้าทอเกาะยอ

จากนั้นเดินเยี่ยมชมบ้านจีนสามห้อง บริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งเป็นบ้านที่มี 3 ห้องติดต่อกันภายในห้องมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องราวในอดีตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รูปแบบการ์ดแต่งงาน การ์ดงานบวช ภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสมัยอดีต ที่บอกเล่าเรื่องราว การจำลองโรงภาพยนตร์ การจ่าลองบรรยากาศร้านฉายาสงขลา สตูดิโอถ่ายรูป และเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเอกสาร แหล่งเผยแพร่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อีกด้วย

ต่อจากนั้นได้เดินทางโดยรถรางไปยัง Historic Center หรือ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ที่มีประติมากรรม “ชายหาบน้ำ” สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสงขลาสมัยก่อน ยืนอยู่ด้านหน้าศูนย์ฯ เพื่อคอยต้อนรับคนที่มาเยี่ยมชมและที่แห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและมีสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากมาย ซึ่งจากเดิมเคยเป็นโรงแรมนางงาม และได้มีการปรับเปลี่ยน ตกแต่งใหม่ให้เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์เมืองสงขลา ตลอดจนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของย่านเมืองเก่าสงขลา เกิดความหวงแหนในวัฒนธรรมอันทรง คุณค่าของย่านเมืองเก่าแห่งนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว

 
เมื่อ: 10:05 น. 7 ต.ค. 62   2966 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34736 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3219 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1772 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  724 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  668 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  629 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  610 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  464 ครั้ง
 9. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  404 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  393 ครั้ง
 1. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 2. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 4. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 6. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 9. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง