รายงานพิเศษ

​ที่ดินตาบอด 100 ไร่กลางเมืองหาดใหญ่ จะได้รับการพัฒนาจากการเสียสละ

เมื่อ: 15:07 น. 23 พ.ย. 62   6104 ครั้ง

หาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่าที่ดินราสูงอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นรองแค่กรุงเทพแห่งเดียวเดียวเท่านั้น เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ 21.5 ตร.กม.แทบไม่มีที่ว่างเปล่าเหลืออยู่แล้ว นอกเหนือจากที่หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หลายคนคงนึกไม่ออกแล้ว่าในเขตเทศบาลจะมีที่ดินเปล่าแปลงใหญ่ที่ไหนอีกบ้าง


พื้นที่วังผักบุ้ง หลังโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ คือที่ดินแปลงใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ พื้นที่กว่า 100 ไร่ จากถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์5 ยาวไปจนถึงซอย10เพชรเกษม หลายคนเคยไปเก็บผักบุ้ง ไปหาปลากัด ไปต่อนก จนคิดว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ หรือเป็นที่ของคนรวยๆ ที่เขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยปล่อยให้ที่ดินรกร้างร้างอยู่แบบนี้ แต่ในความเป็นจริงที่ดินตรงนี้มีเจ้าของนับ 100ราย แต่กลับไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของตัวเองได้ เพราะเป็นที่ดินตาบอด

เมื่อปี 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีโครงการจัดรูปที่ดินนำร่องจังหวัดละ 1 โครงการ จังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกโครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์ มีการคัดเลือกที่ดินบริเวณกอบกาญจน์ ช่วงด้านหลังระหว่างถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ถึงซอย 10 ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นพื้นที่ตาบอด รกร้างว่างเปล่ามีเนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ภายใต้การทำงานร่วมกันของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ พื้นที่โครงการ 99 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวเมื่อต้นปี 2562 เนื่องจากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดรูปที่ดินของกรมฯ คือต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินทุกรายในแนวถนนโครงการผังเมืองรวมกว้าง 16.00 เมตร (ยังขาด 9 แปลง 6 ราย) ถึงแม้ว่าได้รวบรวมหนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 351 ราย หรือประมาณ 92.86 % ของจำนวนเจ้าของที่ดิน (ทั้งหมด 378 ราย) จำนวน 548 แปลง (ทั้งหมด 583 แปลง) และคิดเป็นเนื้อที่ 95.47 % ของเนื้อที่แล้วแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงยุติโครงการดังกล่าว

ถึงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีจัดรูปที่ดิน แต่เทศบาลนครหาดใหญ่ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกทิ้งรกร้างมาเป็นเวลานาน ประกอบกับเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ต้องการให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าไปพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต โดยแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังกอบกาญจน์ ประกอบด้วยดังนี้

1. การก่อสร้างถนนนำร่องผิวหินคลุกภายในโครงการฯ เนื่องจากตามรูปแผนที่ระวางของบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะปรากฎแนวถนนสาธารณประโยชน์ ดังนั้นในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาไปตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้มีเส้นทางนำร่องเข้าไปพัฒนาพื้นที่ตนเองได้ แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นหนองน้ำ การพัฒนาในช่วงแรกจึงเป็นการบุกเบิก โดยนำวัสดุเข้าไปถมพื้นที่ ฉะนั้นการก่อสร้างถนนนำร่องตามทางสาธารณประโยชน์ จึงออกแบบเป็นถนนผิวหินคลุก เพื่อรองรับการจราจรของรถบรรทุกที่จะเข้าไปถมพื้นที่

ในเบื้องต้น เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง ได้วางแผนก่อสร้างถนนนำร่องออกเป็น 3 ระยะ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้วางแผนที่จะดำเนินการในส่วนระยะที่ 1 ความยาวประมาณ 500 เมตร โดยทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ เพื่อรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสามารถกำหนดแนวที่ชัดเจนและจัดทำรูปแผนที่ ร.ว.๙ ได้แล้วบางส่วนทางด้านงบประมาณที่ทางส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง ได้รับเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนนำร่องผิวหินคลุกภายในพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท หากดำเนินการรังวัดสอบเขตแล้วเสร็จ ก็จะดำเนินการออกแบบและจัดหาผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

2. การแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พื้นที่บริเวณกอบกาญจน์มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินตาบอดไม่ติดกับถนนสาธารณะ เจ้าของที่ดินตาบอดบางกลุ่มจึงรวมกลุ่มกันเพื่อตกลงกันซื้อที่ดินแล้วอุทิศให้เป็นทางสาธารณะเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่แล้ว ถึงแม้จะเป็นข้อตกลงดำเนินการระหว่างเอกชน แต่เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน ทางกลุ่มเจ้าของที่ดินตาบอดบางกลุ่มได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เป็นตัวกลางช่วยประสานและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าของที่ดินในกลุ่มที่ดินตาบอดพิจารณาดำเนินการ

ปัจจุบันเจ้าของที่ดินตาบอดบางกลุ่มได้มีข้อสรุปในการจัดทำรายละเอียดกำหนดหลักเกณฑ์การรับผิดชอบ และได้สละเงินส่วนตัวสมทบเงินภายในกลุ่มเพื่อซื้อที่ดินและอุทิศเป็นทางสาธารณะ พร้อมทั้งแบ่งหักที่ดินบางส่วนของตนเองอุทิศที่ดินให้แก่เทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ตาบอดบริเวณนั้นต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ยังเป็นเส้นทางเพื่อแบ่งเบาลดความแออัดทางการจราจรของถนนสายหลักและเป็นการรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคตอีกด้วย และสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาที่ดินตาบอดเช่นเดียวกันกับกรณีนี้ได้ด้วย

จากการประสานงานของเทศบาล ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 จนก่อให้เกิดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเกือบทุกแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการถมคันทางถนนภายในโครงการ โดยวางโครงการต่อเนื่อง 3 ปีในปี 2563-2565 เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ตาบอดนับ 100 ไร่ให้เป็นชุมแห่งใหม่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เจ้าของที่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ต่อไป

ข้อมูล เทศบาลนครหาดใหญ่

ต้อม รัตภูมิ รายงาน Tel/Line 0897384215


 
เมื่อ: 15:07 น. 23 พ.ย. 62   6104 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เมื่อสงขลาย้ายไปอยู่กลุ่มภาคใต้อ่าวไทย และไม่ได้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัด
24 เมษายน วันเทศบาล วันที่ท้องถิ่นต้องปฏิรูปตัวเอง
ครั้งหนึ่ง ณ สุไหงโก-ลก นราธิวาส กับความประทับใจในระยะเวลาสั้นๆ
มวยไทยสมัยนี้ ใครอยากจัดแบบไหนก็ได้หรือ?
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2540 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1077 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  894 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  673 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  560 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  557 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  555 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  502 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  495 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  493 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง