รายงานพิเศษ

​15 หน่วยงาน ลงนามร่วมมือทางวิชาการเดินหน้าแก้ปัญหา-พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 18:34 น. 15 ก.ย. 63   163 ครั้ง


15 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces เดินหน้าประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(15 ก.ย. 63) ที่ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนรวมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทาง การดำเนินการต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนรองรับในระดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยกรอบหลักการในส่วนของประเด็นสำคัญเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างและใช้องค์ความรู้จากงานศึกษาและวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งสนับสนุนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างหลักประกันในความเท่าเทียมและความเสมอภาค 2. ประเด็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาวิกฤตความรุนแรงในพื้นที่ 4. ประเด็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเคารพยอมรับในวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ 5. ประเด็นการสร้างความรู้และการยอมรับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ 6. ประเด็นการสร้างและใช้องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ด้านกรอบหลักการในส่วนของเครือข่ายความร่วมมืมเป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินงานศึกษาและวิจัยที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงกลไกความร่วมมือของเครือข่ายตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ไปจนถึงในระดับยุทธศาสตร์เพื่อสานพลังวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 2. ร่วมสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญสู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม 3. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. ร่วมพัฒนาศักยภาพคนของกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานทางวิชาการ 5. ร่วมสร้างตัวแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เช่น พื้นที่พหุวัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่สันติสุขภาวะ 6. ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้างพลังร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

 
เมื่อ: 18:34 น. 15 ก.ย. 63   163 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สนช. จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมการจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้
​เปิดเวทีดึงภาคธุรกิจร่วมรับฟังแนวทางขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษจะนะ ด้านกลุ่มต้านร่วมแสดงพลังด้วย
จับตา นิคมยาง สะเดา จะนะ เทพา พื้นที่พัฒนารองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของสงขลา
ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3413 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1003 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  690 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  681 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  648 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  570 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  472 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  467 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง