รายงานพิเศษ

​15 หน่วยงาน ลงนามร่วมมือทางวิชาการเดินหน้าแก้ปัญหา-พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 18:34 น. 15 ก.ย. 63   668 ครั้ง


15 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces เดินหน้าประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(15 ก.ย. 63) ที่ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนรวมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทาง การดำเนินการต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนรองรับในระดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยกรอบหลักการในส่วนของประเด็นสำคัญเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างและใช้องค์ความรู้จากงานศึกษาและวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งสนับสนุนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างหลักประกันในความเท่าเทียมและความเสมอภาค 2. ประเด็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาวิกฤตความรุนแรงในพื้นที่ 4. ประเด็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเคารพยอมรับในวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ 5. ประเด็นการสร้างความรู้และการยอมรับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ 6. ประเด็นการสร้างและใช้องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ด้านกรอบหลักการในส่วนของเครือข่ายความร่วมมืมเป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินงานศึกษาและวิจัยที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงกลไกความร่วมมือของเครือข่ายตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ไปจนถึงในระดับยุทธศาสตร์เพื่อสานพลังวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 2. ร่วมสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญสู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม 3. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. ร่วมพัฒนาศักยภาพคนของกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานทางวิชาการ 5. ร่วมสร้างตัวแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เช่น พื้นที่พหุวัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่สันติสุขภาวะ 6. ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้างพลังร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

 
เมื่อ: 18:34 น. 15 ก.ย. 63   668 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ไทยพาณิชย์ สนับสนุน 5 แสนบาท จัดซื้ออุปกรณ์รองรับโรงพยาบาลสนามสงขลา
สนช. จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมการจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้
​เปิดเวทีดึงภาคธุรกิจร่วมรับฟังแนวทางขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษจะนะ ด้านกลุ่มต้านร่วมแสดงพลังด้วย
จับตา นิคมยาง สะเดา จะนะ เทพา พื้นที่พัฒนารองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของสงขลา
ข่าวล่าสุด
​สงขลา เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 12 ก.ค.64 หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุด
เมื่อ: 15:14รายงานพิเศษ
อบจ. ทน.หาดใหญ่ ทม.คลองแห 3 ท้องถิ่นที่มีแจ้งจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
เมื่อ: 15:00ข่าวสารบ้านเรา
​มิลเลนเนียม จัด Back On Track จัดแสดงครบครันทั้ง BMW ,MINI และ BMW Motorrad พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
เมื่อ: 14:22เศรษฐกิจบ้านเรา
ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
เมื่อ: 14:14รอบรั้วการศึกษา

 1. ​อบจ.-หาดใหญ่-คอหงส์ ประสานความร่วมมือสร้าง "เขาคอหงส์" สู่ขุมทรัพย์การท่องเที่ยว
  1859 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
  1351 ครั้ง
 3. คนเก่ง Bloomsbury ​เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับโลก
  1332 ครั้ง
 4. ​น้ำตกโตนลุงไข่ ที่เที่ยวใหม่รัตภูมิ
  1251 ครั้ง
 5. ​เลขานิพัฒน์ นำผู้ประกอบการสำรวจเกาะหนู ยกเป็นอันซีนใหม่รับการท่องเที่ยวสงขลา
  1214 ครั้ง
 6. ​พุ่งไม่หยุด สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ทะลุหลักร้อย คลัสเตอร์ใหญ่ที่หาดใหญ่-สะเดา-เมือง
  1086 ครั้ง
 7. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  1069 ครั้ง
 8. 15 มิ.ย.วันไข้เลือดออกอาเซียน แนะหยุดอยู่บ้าน ยึดมาตรการ 3 เก็บ ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก
  1056 ครั้ง
 9. ขนมไข่กรอบท่ามะปราง เมนูคู่กาแฟยามเช้าของคนรัตภูมิ
  1003 ครั้ง
 10. หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
  1002 ครั้ง
 1. ​สงขลา เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 12 ก.ค.64 หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุด
  0 ครั้ง
 2. อบจ. ทน.หาดใหญ่ ทม.คลองแห 3 ท้องถิ่นที่มีแจ้งจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 3. ​มิลเลนเนียม จัด Back On Track จัดแสดงครบครันทั้ง BMW ,MINI และ BMW Motorrad พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
  0 ครั้ง
 4. ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
  0 ครั้ง
 5. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าหารือนโยบายท่องเที่ยวนายกเล็กเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 6. ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกอย่างเข้มข้นพบผู้ติดเชื้อรวม 293 ราย
  0 ครั้ง
 7. ม.สงขลานครินทร์ มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง
  0 ครั้ง
 8. กลยุทธ์การเทรดรายวันสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นเดย์ เทรดเดอร์
  0 ครั้ง
 9. จิตอาสาร่วมเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงท่าบอนเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โซนระโนด
  0 ครั้ง
 10. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกำหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย
  0 ครั้ง