รายงานพิเศษ

​มอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กระตุ้นโรงเรียนร่วมเป็นเกราะป้องกันนักสูบหน้าใหม่

เมื่อ: 15:56 น. 26 ก.ย. 63   370 ครั้ง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กระตุ้นโรงเรียนร่วมเป็นเกราะป้องกันนักสูบหน้าใหม่ภายใต้ข้อจำกัดที่สามารถกระทำได้ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งการแบ่งขายบุหรี่ บุหรี่เถื่อนที่มีจำนวนมากในภาคใต้ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ปัญหาต่อไป


(26 กันยายน 2563) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 ในเขตภาคใต้ เพื่อมอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดีเด่นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบในโรงเรียน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้น 2 แสนคน โดยอายุเฉลี่ยของการติดบุหรี่อยู่ที่ 17 ปีเศษ ซึ่งนักสูบหน้าใหม่เหล่านี้ 70% จะเลิกสูบไม่ได้ไปตลอดชีวิต และนอกจากเสพติดแล้ว ครึ่งหนึ่งของเด็กที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ จะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทุกฝ่ายในสังคมไทยจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในการป้องกันเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่

ในโอกาสนี้ได้เปิดเผยข้อมูลสำรวจ "โครงการพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย" ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพชรภูมิหัวหน้าโครงการวิจัย โดยผลสำรวจการเข้าถึงยาสูบของนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 3,982 คนทั่วประเทศจาก 4 ภาค ภาคละ 1 อำเภอ ผลคือ นักเรียนส่วนใหญ่แม้จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการสูบบุหรี่ แต่มีความรู้เรื่องสารพิษในบุหรี่ในระดับต่ำ และรับรู้ความเสี่ยงของการเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง

"ขณะที่การเข้าถึงยาสูบยังง่ายมาก โดย 63.75% ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายของชำ โดยที่ 37.20% ไม่เคยถูกปฏิเสธจากร้านค้า 60.13% ซื้อแบบแบ่งขายเป็นมวน มีคำใช้จ่ายในการซื้อยาสูบเดือนละ 93 บาท 30.63% ขอจากเพื่อน หรือขอซื้อต่อจากเพื่อน ทั้งนี้ยังพบว่า 41.06% สูบในบ้านหรือบ้านเพื่อน 46.35% มีความคิดที่จะเลิกแต่ไม่เคยลงมือเลิก ข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงความสำคัญของภาคส่วนต่างๆ ทั้งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต้องมีส่วนร่วมกันอย่างแข็งขันมากขึ้น ในการป้องกันเด็กๆ จากการเสพติดบุหรี่" ผศ.ดร.จักรพันธ์ กล่าว

ด้านนางสุวิมล จันทร์เปรมปรุง คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้สร้างไว้ โดยเป็นการพัฒนาให้เกิด "นวัตกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่" จากการใช้ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีมิติการดำเนินงานแต่ละมาตรการในเชิงลึก วัดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้ ในภาคใต้มีโรงเรียนที่พัฒนานวัตกรรมทั้งหมด 11 แห่ง โดยมี 5 แห่งที่ได้รับโล่นวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น เช่น โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จ.สุราษฎร์ธานี นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ เรื่อง NO smoking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด ประกอบไปด้วย

ชุดที่ 1 ค้นหาความจริง ชุดที่ 2 บิงโกหรรษา ชุดที่ 3 ปริศนาคำทาย ชุดที่ 4 ความหมายจิ๊กซอว์ ชุดที่ 5 ลุยต่อเกมสารพิษ ชุดที่ 6 พิชิตขุมสมบัติ ผลการทดสอบด้านความรู้และเจตคติที่เกิดขึ้นพบว่านักเรียนมีคะแนนหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนตระหนักในเรื่องพิษภัยของบุหรี่

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง นวัตกรรมหนังตะลุงมีชีวิต พิชิตควันบุหรี่ เพื่อรณรงค์โทษของบุหรี่ โดยการใช้วัฒนรรมการละเล่นท้องถิ่นประจำภาคใต้ แปลงเนื้อหาของเนื้อร้องเป็นรื่องโทษพิษภัย โรคร้ายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ ทำให้การสื่อสารเรื่องบุหรี่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จ.กระบี่ นวัตกรรมเกมมหาสนุกสร้างสรรค์ไอคิว นวดฝ่าเท้ากดจุดสะท้อนเลิกบุหรี่สมุนไพรช่วยเลิก ใช้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องบุหรี่ด้วยความสนุก และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ในเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันนี้ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นที่หลากหลาย อย่างประเด็นการสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยมองว่าน่าจะมาปัจจัยที่ต้องการให้มีการยอมรับให้เหมือนกับผู้ชาย และอีกปัญหาที่ครูสะท้อนฝากเพื่อหาแนวทางแก้ไข คือปัญหาบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณมาก หาซื้อง่าย ราคาถูกทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย รวมถึงการขายบุหรี่แตกซอง การขายยาสูบพื้นบ้าน ซึ่งมีมากและไม่มีการควบคุมการจำหน่ายที่เข้มงวด

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ หมอประกิต ยอมรับว่าปัญหามีอยู่จริงความพยายามผลักดันให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจังก็ทำอยู่ ได้ผลบ้างไม่ได้บ้างในส่วนของครูและโรงเรียนอยากเสนอแนะให้ทำในสิ่งที่ทำได้ ปลูกฝังค่านิยมเด็ก หาแนวทางป้องกันจากภายใน ส่วนปัจจัยอื่นๆ คงต้องผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป

 
เมื่อ: 15:56 น. 26 ก.ย. 63   370 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
จับอีกแล้วบุกจับ 3 ร้านดังในเมืองหาดใหญ่ ค้าบุหรี่และสุราหนีภาษี
จับได้ที่จะนะ บุหรี่หนีศุลกากร 400ลัง รวม 2ล้านมวลมูลค่า 10 ล้านบาท ขนมาเต็ม 2คันรถ
พ่อจ๋า บุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา เปิดเครือข่ายเชิญชวนพ่อเลิกสูบุหรี่ในบ้านต้อนรับวันแม่แห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
เมื่อ: 13:05เศรษฐกิจบ้านเรา
CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
เมื่อ: 13:04ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อ: 14:50G-SPECIAL
พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
เมื่อ: 14:19G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1534 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1263 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1134 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  966 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  831 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  808 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  736 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  687 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  568 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  554 ครั้ง
 1. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 2. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 4. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 5. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 6. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 7. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 8. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 9. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 10. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง