รายงานพิเศษ

​ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 64 มีโครงการขยายถนนปุณณกัณฑ์ตลอดสาย 188 ล.

เมื่อ: 11:09 น. 27 พ.ย. 63   4407 ครั้ง

จังหวัดสงขลา สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา มีโครงการที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันติดตามนั่นคือ การขยายถนนปุณณกัณฑ์ ซึ่งตามข้อมูลระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณ 188 ล้านบาทในการขยายถนน ทางเท้า สะพาน คูระบายน้ำ ระบบไฟส่องสว่าง ตลอดสายภายในปีงบประมาณ 2564โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์– บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ รหัสสายทาง สข.ถ.1-0085 อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชื่อเป็นทางการคือถนนปุณณกัณฑ์ ระยะทางประมาณ 10.5 กม. เริ่มต้นจากแยกปุณณกัณฑ์ ถนนกาญจนวณิชย์ ข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สิ้นสุดที่แยกวัดเขากลอย ตำบลทาข้าม อำเภอหาดใหญ่

ถนนปุณณกัณฑ์ เป็นสายสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วง 2 กม.แรกซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศูนย์ประชุมนาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ และชุมชนที่หนาแน่นมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถัดไปก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เรียงตลอดสายและยังมีพื้นที่ส่วนขยายของม.อ.ปัจจุบันมีอุทยาวิทยาศสตร์ภาคใต้ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ และเตรียมขยายอีกหลายโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ถนนเส้นนี้ยังเป็นสายเลี่ยงเมืองที่เชื่อต่อทางไปสงขลา-นาหม่อม-จะนะ เชื่อมโยงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

จากความสำคัญดังกล่าวชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้มีการขยายถนนสายนี้มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถนนแคบ ชำรุด ไม่มีไฟส่องสว่างทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรโดยเฉพาะยามค่ำคืน อบจ.สงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบถนนสายนี้ได้มีการนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน 188 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงถนนสายนี้ โดยมีรายละเอียดโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้


1. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 2+000ให้กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งอยู่ในเขตเมืองและเขตชุมชน โดยขยายให้เป็นถนนทิศทางละ 2 ช่องจราจรพร้อมเลน จอดรถยนต์ด้านข้างข้างละ 1 ช่อง (ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร) เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดและที่จอดรถในเขตเมืองและเขตชุมชน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตเมืองเขตชุมชน

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ช่วง กม. 2+000 ถึง กม. 10+590 จากกว้าง 9.00 เมตร ให้กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 8.590 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง สะพาน ท่อเหลี่ยม ระบบ ระบายน้ำในถนนทางแยกทางเชื่อม งานระบบวิศวกรรมจราจรให้สมบูรณ์ อำนวยความปลอดภัย มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด การคมนาคมขนส่งทางบกให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชน


รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ

1. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วง กม.0+200 – กม.ที่ 2+000 กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.2+000 –กม.ที่ 10+590 กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 8.590 กิโลเมตร
3. ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
4. ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 12 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
5. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 3 แห่ง
6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน
7.ก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำในเขตทางย่านชุมชน
8. บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ กม.7+800 – กม.ที่ 8+300 ก่อสร้างถนนเป็นสี่ช่อง จราจร กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

บทสรุปโครงการนี้คือมีการก่อสร้างขยายถนนปุุณณกณฑ์ ตลอดสายด้วยงบประมาณดำเนินโครงการ 188 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 (ก.ย.64) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยสนับสนุนงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พื้นที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่ (รอยต่อ 200เมตรแรกจากแยกปุณณกัณฑ์) เทศบาลเมืองคอหงส์ อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาหากโครงการนี้สำเร็จถือว่าดีมาก มาช่วยกันติดตามตรวจสอบกันได้เลยว่าโครงการจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีข้อติดขัดตรงไหนบ้างรวมนำเสนอข้อมูลขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาไปด้วยกัน

ว่าแต่งบนี้เมื่อปี 57 หายไปไหน
ต้อม รัตภูมิ รายงาน
ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน TLP 0897384215

 
เมื่อ: 11:09 น. 27 พ.ย. 63   4407 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
ทางหลวงชนบท เตรียมจัดงบ 700 ล้าน พัฒนาทางเลี่ยงเมืองสะเดาใหม่ทั้งหมด
ข่าวล่าสุด
​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
เมื่อ: 15:17รายงานพิเศษ
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5939 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3265 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2846 ครั้ง
 4. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2634 ครั้ง
 5. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2619 ครั้ง
 6. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2597 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2516 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2363 ครั้ง
 9. ​"ดิโอทาวน์ คราฟท์" บ้านมีสไตล์ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในราคาสุดคุ้ม
  2029 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563
  1936 ครั้ง
 1. ​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
  0 ครั้ง
 2. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 3. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 5. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 6. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 7. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 8. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 9. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 10. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง