รายงานพิเศษ

​ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 64 มีโครงการขยายถนนปุณณกัณฑ์ตลอดสาย 188 ล.

เมื่อ: 11:09 น. 27 พ.ย. 63   5313 ครั้ง

จังหวัดสงขลา สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา มีโครงการที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันติดตามนั่นคือ การขยายถนนปุณณกัณฑ์ ซึ่งตามข้อมูลระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณ 188 ล้านบาทในการขยายถนน ทางเท้า สะพาน คูระบายน้ำ ระบบไฟส่องสว่าง ตลอดสายภายในปีงบประมาณ 2564โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์– บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ รหัสสายทาง สข.ถ.1-0085 อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชื่อเป็นทางการคือถนนปุณณกัณฑ์ ระยะทางประมาณ 10.5 กม. เริ่มต้นจากแยกปุณณกัณฑ์ ถนนกาญจนวณิชย์ ข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สิ้นสุดที่แยกวัดเขากลอย ตำบลทาข้าม อำเภอหาดใหญ่

ถนนปุณณกัณฑ์ เป็นสายสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วง 2 กม.แรกซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศูนย์ประชุมนาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ และชุมชนที่หนาแน่นมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถัดไปก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เรียงตลอดสายและยังมีพื้นที่ส่วนขยายของม.อ.ปัจจุบันมีอุทยาวิทยาศสตร์ภาคใต้ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ และเตรียมขยายอีกหลายโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ถนนเส้นนี้ยังเป็นสายเลี่ยงเมืองที่เชื่อต่อทางไปสงขลา-นาหม่อม-จะนะ เชื่อมโยงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

จากความสำคัญดังกล่าวชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้มีการขยายถนนสายนี้มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถนนแคบ ชำรุด ไม่มีไฟส่องสว่างทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรโดยเฉพาะยามค่ำคืน อบจ.สงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบถนนสายนี้ได้มีการนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน 188 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงถนนสายนี้ โดยมีรายละเอียดโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้


1. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 2+000ให้กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งอยู่ในเขตเมืองและเขตชุมชน โดยขยายให้เป็นถนนทิศทางละ 2 ช่องจราจรพร้อมเลน จอดรถยนต์ด้านข้างข้างละ 1 ช่อง (ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร) เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดและที่จอดรถในเขตเมืองและเขตชุมชน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตเมืองเขตชุมชน

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ช่วง กม. 2+000 ถึง กม. 10+590 จากกว้าง 9.00 เมตร ให้กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 8.590 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง สะพาน ท่อเหลี่ยม ระบบ ระบายน้ำในถนนทางแยกทางเชื่อม งานระบบวิศวกรรมจราจรให้สมบูรณ์ อำนวยความปลอดภัย มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด การคมนาคมขนส่งทางบกให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชน


รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ

1. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วง กม.0+200 – กม.ที่ 2+000 กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.2+000 –กม.ที่ 10+590 กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 8.590 กิโลเมตร
3. ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
4. ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 12 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
5. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 3 แห่ง
6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน
7.ก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำในเขตทางย่านชุมชน
8. บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ กม.7+800 – กม.ที่ 8+300 ก่อสร้างถนนเป็นสี่ช่อง จราจร กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

บทสรุปโครงการนี้คือมีการก่อสร้างขยายถนนปุุณณกณฑ์ ตลอดสายด้วยงบประมาณดำเนินโครงการ 188 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 (ก.ย.64) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยสนับสนุนงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พื้นที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่ (รอยต่อ 200เมตรแรกจากแยกปุณณกัณฑ์) เทศบาลเมืองคอหงส์ อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาหากโครงการนี้สำเร็จถือว่าดีมาก มาช่วยกันติดตามตรวจสอบกันได้เลยว่าโครงการจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีข้อติดขัดตรงไหนบ้างรวมนำเสนอข้อมูลขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาไปด้วยกัน

ว่าแต่งบนี้เมื่อปี 57 หายไปไหน
ต้อม รัตภูมิ รายงาน
ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน TLP 0897384215

 
เมื่อ: 11:09 น. 27 พ.ย. 63   5313 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ส่องงบ 58 ล.งานสร้างทางป้องกันน้ำท่วมทล.4 ช่วงคลองปอม-ทุ่งลุง
​ส่องโครงการก่อสร้างเกาะกลางและขยายถนนสายสนามบินช่วงแยกสนามบินใน-ญ.ร.ส.
"ถาวร" รายงานความคืบหน้าทางหลวงสายใหม่บ้านพรุ-สนามบิน ไม่มีสะดุด
ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
ข่าวล่าสุด
ไดอาน่า ​ห้างหาดใหญ่ใจดีมอบของให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนาหม่อม
เมื่อ: 15:33เศรษฐกิจบ้านเรา
​ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สงขลาลดลงพบผู้ป่วยเพียง 17 ราย เตรียมพร้อมรพ.สนาม 9 แห่ง
เมื่อ: 15:22รายงานพิเศษ
หาดใหญ่-สงขลา เปิดพื้นที่บาสโลบดีมั๊ย
เมื่อ: 10:38Gimyong Style
​COVID-19 สงขลาพุ่ง 89 รวม 164 ราย เปิดรพ.สนาม-ใช้มาตรการเชิงรุกค้นหา-ยืนยันยังไม่ปิดเมือง
เมื่อ: 15:01ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1560 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1276 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1026 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  967 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  913 ครั้ง
 6. ​เดินหน้าปั้นโปรเจกต์ "ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร นำทัพแจกปุ๋ยเกษตรกร
  831 ครั้ง
 7. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  805 ครั้ง
 8. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  793 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  778 ครั้ง
 10. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  711 ครั้ง
 1. ไดอาน่า ​ห้างหาดใหญ่ใจดีมอบของให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนาหม่อม
  0 ครั้ง
 2. ​ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สงขลาลดลงพบผู้ป่วยเพียง 17 ราย เตรียมพร้อมรพ.สนาม 9 แห่ง
  0 ครั้ง
 3. หาดใหญ่-สงขลา เปิดพื้นที่บาสโลบดีมั๊ย
  0 ครั้ง
 4. ​COVID-19 สงขลาพุ่ง 89 รวม 164 ราย เปิดรพ.สนาม-ใช้มาตรการเชิงรุกค้นหา-ยืนยันยังไม่ปิดเมือง
  0 ครั้ง
 5. ​ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 "สยามนครินทร์" มอบ 5.8 แสน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. สงขลา สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ภายใต้การรณรงค์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"
  0 ครั้ง
 7. ​มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  0 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สะเดาตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 9. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 10. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง