รายงานพิเศษ

​เทศบาลนครสงขลา พร้อมเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา

เมื่อ: 15:38 น. 6 ก.พ. 64   1643 ครั้ง

เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และนายกเทศมนตรีนครสงขลา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา (ส.ถ. 1/1) และให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผ.ถ. 1/1) ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลนครสงขลา จึงได้กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องงานสารบรรณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) โทรศัพท์ 074-311015 ต่อ 152

โดยผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

สำหรับเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครสงขลา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ออกเป็น 4 เขต ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เขตละ 6 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 94 หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ จดอ่าวไทย (กรมหลวงชุมพร)

2. ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย

3. ทิศตะวันตก

3.1 จดทะเลสาบสงขลา

3.2 จดถนนรามวิถี

3.3 จดถนนราชดำเนินนอก

3.4 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศ ตะวันตก (ถนนไทรบุรี)

4. ทิศใต้

4.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 - 11 , 13 - 27 (เลขคี่) และ 24 - 46 (เลขคู่) ถนนจะนะ

4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนพูนสุขอุทิศ 1 ตลอดสาย

4.3 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศใต้ (ถนนเก้าแสน)

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

1.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 - 22/4 (เลขคู่) ถนนจะนะ

1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนวุฒิภูมิ 1 ตลอดสาย

2. ทิศตะวันออก

2.1 จดถนนรามวิถี

2.2 จดถนนราชดำเนินนอก

2.3 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

3. ทิศตะวันตก

3.1 จดทะเลสาบสงขลา

3.2 จดถนนไทรบุรี

3.3 จดถนนทะเลหลวงซอย 18

4. ทิศใต้

4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

4.2 จดถนนทะเลหลวง รวมบ้านเลขที่ 2 - 54/4 และ 56 - 264 (เลขคู่) ถนนทะเลหลวง

4.3 จดถนนกำแพงเพชร

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

1.1 จดถนนทะเลหลวง

1.2 จดถนนทะเลหลวงบริเวณท้ายซอย 2, 4, 6, 10, 12, 14 และ 16

2. ทิศตะวันออก

2.1 จดถนนทะเลหลวงซอย 16

2.2 จดฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

2.3 จดถนนไทรบุรี

3. ทิศตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา

4. ทิศใต้

4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 27 ตลอดสาย

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

1.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 29 ตลอดสาย

1.3 จดถนนริมทางรถไฟนอก ซอย 1

2. ทิศตะวันออก จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

3. ทิศตะวันตก จดคลองสำโรง

4. ทิศใต้ จดคลองสำโรง ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลนครสงขลากับเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 
เมื่อ: 15:38 น. 6 ก.พ. 64   1643 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
​ทน.สงขลา ขอใช้พื้นที่สถานีรถไฟสงขลาเก่า ศูนย์​เรียนรู้สถานีรถไฟสงขลาและสวนสาธารณะแห่งใหม่​
เทศบาลนครสงขลา ส่งต่อน้ำใจด้วยการแบ่งปันผ่านตู้ “นครสงขลาปันสุข"
นครสงขลา เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ข่าวล่าสุด
มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
เมื่อ: 16:42รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
เมื่อ: 13:56ข่าวสารบ้านเรา
​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
เมื่อ: 07:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16816 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2085 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1776 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1736 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1438 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1357 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1331 ครั้ง
 8. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1209 ครั้ง
 9. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1162 ครั้ง
 10. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1154 ครั้ง
 1. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง
 2. มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
  0 ครั้ง
 3. เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
  0 ครั้ง
 4. ​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
  0 ครั้ง
 5. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 6. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 7. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 8. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 9. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 10. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง