รายงานพิเศษ

​เทศบาลนครสงขลา พร้อมเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา

เมื่อ: 15:38 น. 6 ก.พ. 64   1314 ครั้ง

เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และนายกเทศมนตรีนครสงขลา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา (ส.ถ. 1/1) และให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผ.ถ. 1/1) ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลนครสงขลา จึงได้กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องงานสารบรรณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) โทรศัพท์ 074-311015 ต่อ 152

โดยผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

สำหรับเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครสงขลา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ออกเป็น 4 เขต ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เขตละ 6 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 94 หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ จดอ่าวไทย (กรมหลวงชุมพร)

2. ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย

3. ทิศตะวันตก

3.1 จดทะเลสาบสงขลา

3.2 จดถนนรามวิถี

3.3 จดถนนราชดำเนินนอก

3.4 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศ ตะวันตก (ถนนไทรบุรี)

4. ทิศใต้

4.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 - 11 , 13 - 27 (เลขคี่) และ 24 - 46 (เลขคู่) ถนนจะนะ

4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนพูนสุขอุทิศ 1 ตลอดสาย

4.3 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศใต้ (ถนนเก้าแสน)

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

1.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 - 22/4 (เลขคู่) ถนนจะนะ

1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนวุฒิภูมิ 1 ตลอดสาย

2. ทิศตะวันออก

2.1 จดถนนรามวิถี

2.2 จดถนนราชดำเนินนอก

2.3 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

3. ทิศตะวันตก

3.1 จดทะเลสาบสงขลา

3.2 จดถนนไทรบุรี

3.3 จดถนนทะเลหลวงซอย 18

4. ทิศใต้

4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

4.2 จดถนนทะเลหลวง รวมบ้านเลขที่ 2 - 54/4 และ 56 - 264 (เลขคู่) ถนนทะเลหลวง

4.3 จดถนนกำแพงเพชร

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

1.1 จดถนนทะเลหลวง

1.2 จดถนนทะเลหลวงบริเวณท้ายซอย 2, 4, 6, 10, 12, 14 และ 16

2. ทิศตะวันออก

2.1 จดถนนทะเลหลวงซอย 16

2.2 จดฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

2.3 จดถนนไทรบุรี

3. ทิศตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา

4. ทิศใต้

4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 27 ตลอดสาย

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

1.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 29 ตลอดสาย

1.3 จดถนนริมทางรถไฟนอก ซอย 1

2. ทิศตะวันออก จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

3. ทิศตะวันตก จดคลองสำโรง

4. ทิศใต้ จดคลองสำโรง ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลนครสงขลากับเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 
เมื่อ: 15:38 น. 6 ก.พ. 64   1314 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
​ทน.สงขลา ขอใช้พื้นที่สถานีรถไฟสงขลาเก่า ศูนย์​เรียนรู้สถานีรถไฟสงขลาและสวนสาธารณะแห่งใหม่​
เทศบาลนครสงขลา ส่งต่อน้ำใจด้วยการแบ่งปันผ่านตู้ “นครสงขลาปันสุข"
นครสงขลา เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1356 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1093 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1005 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  818 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  784 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  693 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  689 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  674 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  626 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  601 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง