ชาวสงขลาฉีดวัคซีนแล้วกว่า 74% พร้อมเตรียมหลายจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี


7 ธ.ค. 2564

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในห้วงเดือนธันวาคม 2564


(7 ธ.ค. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญในพื้นที่ พร้อมติดตามความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในห้วงเดือนธันวาคม 2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา และผ่านระบบ WebEx Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งล่าสุดในวันที่ 7 ธ.ค. 64 มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 159 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 64,309 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำ กำลังรักษาตัว 4,019 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 369 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 279 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2564) ฉีดสะสมแล้วจำนวน 1,107,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.44 โดยเข็ม 1 ร้อยละ 74.44, เข็ม 2 ร้อยละ 66.99 และเข็ม 3 ร้อยละ 6.20

โดยในที่ประชุมมีประเด็นการหารือถึงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) จังหวัดสงขลา สำหรับพื้นที่ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอต่อ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา, มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ในงานศพ งานบุญ และงานตามประเพณีต่างๆ, การพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน, การขออนุญาตจัดตั้ง LQ/CI/รพ.สนาม และขอเปลี่ยนจาก Hospitel เป็น CI และ/หรือโรงพยาบาลสนาม, การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน 2/2564 แบบ Online (15-30 ธ.ค. 2564) และแบบ Hybrid Learning (On Line และ On Site) 4 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

รวมถึง การหารือแนวทางการปฏิบัติในการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา, การขออนุญาตใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองและหาดใหญ่เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของศูนย์อ่านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.), การขออนุญาตจัดโครงการ Flower Festa งานดอกไม้บานที่สงขลา, การขออนุญาตจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ในวันพฤหัสที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้และการแข่งขันกีฬาตามโครงการ Songkhla Spots Festival 2021

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา