รายงานพิเศษ

​อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ+ควนเนียง-บางกล่ำ

เมื่อ: 15:23 น. 31 มี.ค. 65   2620 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับรับฟังความคิดเห็นและประเมินความสนใจภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ 6 อำเภอ ใช้งบประมาณกว่า 1.2 พันล้าน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดอย่างยั่งยืน


(31 มี.ค.65) ณ ห้องลากูน่า คิงแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประเมินความสนใจของเอกชน (Market Sounding) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่ อ.สิงหนคร อ.ทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด อ.ควนเนียง และอ.บางกล่ำ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กว่า 100 คนเข้่ารวม โดยมี ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นกะธานกล่าวเปิดงาน

นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ) จากผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ได้เสนอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในรูปแบบการมอบให้เอกชนร่วมลงทุน จึงดำเนินการจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ไซน์ - เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเงิน และการลงทุนของโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงการประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)

2.เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

3.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางกำกับดูแลการบริหารสัญญา และการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ

สำหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประเมินความสนใจของเอกชน (Market Sounding) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาแผนการดำเนินงานโครงการฯ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และประเมินความสนใจของเอกชนเพื่อนำไปสู่การเริ่มดำเนินโครงการต่อไป

ด้าน ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การให้บริการสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ จัดทำระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา

"การดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี โดยฌฉพาะพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำดิบคุณภาพที่จะให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป" ดร.อับดลรอหมาน กล่าว

ทางด้านที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยถึงประโยชน์ของโครงการว่า พื้นที่คาบสมุทรตอนบนจะมีแหล่งน้ำดื่ม 1 ลบ.ม. จะช่วยให้ประชาชนเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ ในการอุปโภค และบริโภค โดยจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการ ออกเป็น 2 โซน คือ โซนเหนือ ได้แก่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ มีโรงผลิตน้ำประปาอยู่ที่ อ.กระแสสินธุ์ ในส่วนของโซนใต้ ประกอบไปด้วย อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.สิงหนคร โรงผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ที่ อ.บางกล่ำ

ส่วนสถานีรับจ่ายน้ำประปา ประกอบไปด้วย ถังเก็บน้ำใสะดับต่ำกว่าพื้นดิน หอถังสูง และอาคารสูบจ่ายน้ำประปาแบบบ่อแห้ง (Dry pit) ระบบสูบจ่ายน้ำประปา ออกแบบให้มีจำนวนและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้น้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ มีระบบสำรองการทำงาน และระบบควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำที่ผันแปรตามปริมาณการใช้งาน

ด้านส่วนภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ ส.อบจ.เขต อำเภอระโนด ได้แสดงความห่วงใยว่า ขณะนี้พื้นที่อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพรและสิงหนคร ทุกๆ ปีจะประสบปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอดหากอบจ.จะเข้ามาดำเนินการจัดการน้ำอย่างจริงจังก็เห็นด้วย แต่ต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำดิบที่เหมาะในพื้นที่ตลอดจนการประสานกับท้องถิ่นย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการแก้ปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 6 อำเภอ คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,250.32 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ระยะ แบ่งเป็นค่าที่ดิน ระบบผลิตจ่ายน้ำประปา และการก่อสร้างสถานีรับน้ำ 6 พื้นที่

ต้อม รัตภูมิ 0897384215 รายงาน

 
เมื่อ: 15:23 น. 31 มี.ค. 65   2620 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​รมว.เกษตรฯ เปิดตลาดปลาอบจ.สงขลา พร้อมจัดมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ
​อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการสร้างกายวอล์คเขาคอหงส์ คาดใช้งบ 200 ล้าน
"นิพนธ์" ​เปิดการแข่งขันว่ายน้ำ "อบจ.สงขลาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1"
​อบจ.สงขลา เดินหน้าฟื้นฟูตลาดโคกไร่ เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น
Tags: อบจ.
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1134 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  564 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  342 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  311 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  280 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง