มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ใช้เป็นแหล่งข้อมูลนอกห้องเรียน สร้างการรับรู้สู่ประชาชนพื้นที่ 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง


30 ก.ย. 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เยือน มรภ.สงขลา เปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อมสร้างการรับรู้สู่ประชาชนพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พร้อมใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ปูทางสู่การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 APEC พร้อม ไทยพร้อม ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 ตามแนวคิด Open. Connect. Balance. เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล ณ อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดยมี นายธรีพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์พิเชษฐ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยฯ มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ในครั้งนี้ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก และเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม การจัดกิจกรรมรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จะเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกหลักสูตรและนอกห้องเรียน เพื่อต่อยอดความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษาตามแนวคิด Open. Connect. Balance.

ด้าน นายธรีพงศ์ กล่าวว่า รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Economy Model หรือ BCG) ผ่านนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร โดยเริ่มเปิดตัวรถนิทรรศการ 8 คันพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

สำหรับพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เริ่มเปิดตัวรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ มรภ.สงขลา และมีกำหนดสัญจรไปยังจังหวัดพัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งรถนิทรรศการ APEC 2022 “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ใช้รูปแบบการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อาทิ บอร์ดนิทรรศการ และเทคโนโลยี AR-Photo โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บน Interactive Device: Touch screen TV 55” Flip Board Exhibition เทคนิคภาพ 3D Wrap โดยนำเสนอข้อมูล 6 หัวข้อ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค คืออะไร เป้าหมายหลักของเอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย แนวคิดหลัก Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล เกมไทยสนับสนุน ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล BCG Economy Model และผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด BCG ประจำภูมิภาค นิทรรศการ “AR-APEC Photo” กิจกรรมแต่งกายชุดตุ๊กตากระดาษนานาชาติ กิจกรรม D.I.Y ถุงผ้า และกิจกรรม Lucky Draw

นอกจากนั้น ภายในรถนิทรรศการยังแสดงข้อมูลในรูปแบบ Display กราฟิกแสดงเนื้อหาประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด BCG ซึ่งในส่วนของพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีการนำเสนออะมิโนปลาทะเล ผลิตภัณฑ์ปลาทะเล สําหรับพืชผักและผลไม้ (Circular - Economy) ภายใต้การผลิตของแบรนด์ ปลาณีตฟาร์ม ในเครือของบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด จังหวัดสงขลา และผลิตภัณฑ์กระจูด พืชท้องถิ่นสารพัดประโยชน์ ทดแทนพลาสติก ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งแตกต่างจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2546 ทั้งจากความเปลี่ยนแปลง และการก้าวสู่โลกดิจิทัล การฟื้นฟูภายหลังจากสภาวการณ์โควิด-19 โดยประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ซึ่งการปล่อยตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร APEC พร้อม ไทยพร้อม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และกระตุ้นความสนใจจากประชาชนคนไทยให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีส่วนร่วม พร้อมมองเห็นโอกาส และประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะนำไปสู่ การต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวต่อไป