รายงานพิเศษ

ครม.เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา, พัทลุง และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่

เมื่อ: 17:05 น. 19 ต.ค. 65   1502 ครั้ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วงเงิน 4,841 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วงเงิน 1,854 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2566 – 2568) เรียบร้อยแล้ว รวมวงเงินทั้ง 2 โครงการ 6,695 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70:30

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง มีวงเงิน 4,841 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 4,700 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 141 ล้านบาท โดยในส่วนของค่าก่อสร้างมอบหมายให้กระทวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ อัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70:30 สัดส่วนเงินกู้คิดเป็นวงเงิน 3,290 ล้านบาท และสัดส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 1,410 ล้านบาท ส่วนค่าจ้างควบคุมงาน 141 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้าง

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะทางในการเดินทางระหว่าง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จาก 80 กิโลเมตร เป็น 7 กิโลเมตร และลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 2 ชั่วโมง เป็น 15 นาที สามารถพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทะเลอันดามัน – อ่าวไทย และเชื่อม 3 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง และสงขลา ช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนทางหลวงและแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางในกรณีเกิดภัยพิบัติ จะอพยพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร รวมถึง บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ นอกจากนี้ ครม.ยังได้กำชับว่าการดำเนินโครงการจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงการคลังจะประสานกับหน่วยงานต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมในการกำหนดแนวทางป้องกัน ไม่ให้กระทบสัตว์ที่ต้องได้รับการคุ้มครองต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วงเงิน 1,854 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท ค่าจ้างค่าควบคุมงานก่อสร้าง 54 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ อัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70:30 สัดส่วนเงินกู้คิดเป็นวงเงิน 1,260 ล้านบาท และสัดส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 540 ล้านบาท ส่วนค่าจ้างควบคุมงาน 54 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ ต.เกาะกลาง และเกาะลันตา จะต้องใช้แพขนานยนต์ไปยังเกาะลันตาน้อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางซึ่งผู้โดยสารจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 2 ชั่วโมง ประกอบกับในบางเวลา จะมีปัญหาในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลงตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคของแพขนานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงได้ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนสายหลัก แก้ปัญหาการเดินทางที่ล่าช้าโดยแพขนานยนต์ รวมถึง สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค โดยจะก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ความยาวสะพาน 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งรวมระยะทาง 415 เมตร รวมระยะทางตลอดโครงการ 2,240 เมตร

ขณะนี้ ทช.เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานโดยวิธี International Competitve Bidding (ICB) ประกอบด้วย การจัดหาที่ปรึกษาเตรียมเอกสารและประกวดราคา ICB, ที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแบบ ICB, แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศตรวจสอบเอกสารประกวดราคา ICB, การประกวดราคาแบบ ICB ตามที่แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศกำหนดแนวทาง และลงนามในสัญญา โดยระยะเวลาจัดเตรียมจนถึงได้ผู้รับจ้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี 2566 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2569 ต่อไป

ที่มา FB กรมทางหลวงชนบท 
เมื่อ: 17:05 น. 19 ต.ค. 65   1502 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงสงขลา ย้ำพัฒนาทางหลวงชนบทสู่ความ มั่นคงและยั่งยืน
ข่าวล่าสุด
“หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
เมื่อ: 20:12ข่าวสารบ้านเรา
​หนึ่งเดียวในสยามประเทศ พิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ปีที่ 68
เมื่อ: 13:22คอลัมน์แนะนำ
​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน
เมื่อ: 16:06ข่าวสารบ้านเรา
หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”
เมื่อ: 14:37ข่าวสารบ้านเรา

 1. “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
  1126 ครั้ง
 2. ขอเชิญร่วมงาน "เกษตรแฟร์ และ OTOP อบจ.สงขลา สงขลามหานครการเกษตร "
  985 ครั้ง
 3. ​"อบจ.สงขลา ผนึก ทน.หาดใหญ่" ทำแผนใช้พื้นที่หน้าหอนาฬิกาสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่
  961 ครั้ง
 4. สภาพัฒน์-ม.อ. ประชุมระดมความเห็นจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี
  817 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลาเปิดงานเจรจาธุรกิจ Business Matching ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และจรจาจับคู่ธุรกิจ
  748 ครั้ง
 6. ผอ.โรงเรียนศรีสว่างวงศ์รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 66
  741 ครั้ง
 7. ​ภูมิใจไทย ปราศรัยเขต 2 สงขลา ขอปักธงขับเคลื่อนท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหาดใหญ่
  737 ครั้ง
 8. แม่ทัพภาคใต้ประชาธิปัตย์" อ้อนชาวเขต 5 สงขลากาเบอร์ 3 สานภารกิจ 3 พัฒนา
  654 ครั้ง
 9. ​ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ "สรรเพชญ" เบอร์ 4 อาสาผลักดัน 4 การพัฒนาเมืองสงขลา
  640 ครั้ง
 10. ​กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงยกระดับราคาสินค้า Local Plus ภาคใต้
  639 ครั้ง
 1. “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
  0 ครั้ง
 2. ​หนึ่งเดียวในสยามประเทศ พิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ปีที่ 68
  0 ครั้ง
 3. ​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”
  0 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลา น้อมรำลึก “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566
  0 ครั้ง
 6. ​โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19
  0 ครั้ง
 7. ​"อบจ.สงขลา ผนึก ทน.หาดใหญ่" ทำแผนใช้พื้นที่หน้าหอนาฬิกาสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
  0 ครั้ง
 9. บรรลุผลเจรจาไทย-มาเลเซีย พร้อมทำถนนเชื่อมต่อสะเดา-บูกิตกายูฮีตัม หวังก่อสร้างแล้วเสร็จใน 1.6 ปี
  0 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตหนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์
  0 ครั้ง