รายงานพิเศษ

​1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว อบจ.สงขลากระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ทุกอำเภอ

เมื่อ: 21:05 น. 10 พ.ย. 65   534 ครั้ง

อบจ.สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(10 พฤศจิกายน 2565) ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นเมืองสองทะเล และยังเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญมาแต่สมัยโบราณ อีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพของเมืองเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก และหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ที่สามารถพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

อบจ.สงขลา จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยรวม และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลา เข้ากับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ และประเทศในประชาคมอาเซียน จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูล และสำรวจแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงนำความเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมมากำหนดแนวคิดที่จะช่วยพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ให้มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการศึกษาโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์/ต่อการนำไปประกอบการศึกษา และการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการทุกภาคส่วนในพื้นที่การประชุมในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นจากหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) เพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาในลักษณะของแผนบูรณาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้มีการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลาเข้ากับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ และประเทศในประชาคมอาเซียน พร้อมเป็นการศึกษา และเสนอแนวทางการตลาด การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาจากอัตลักษณ์เมือง

เพื่อคัดเลือกเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำอำเภอ และจัดทำแผนงานโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวประจำอำเภอ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคัดเลือก 1 พื้นที่ นำร่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดเพื่อจัดทำแบบรายละเอียด พร้อมประมาณราคา ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมสินค้า และบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ ภายในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมงาน หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราบ้านหูแร่ แฮนเมด & เดคูพาจ By ฟอสเตอร์ ช่างโจแกะสลักรองเท้า วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยควนลังพัฒนากระเป๋าสานพลาสติก บ้านขนมพรีมรดา กลุ่มสัมมาชีพจักสารผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย(ตำบลคูเต่า) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นอ่อน เศรษฐกิจฐานรากคอหงส์ วิสาหกิจชุมชน Online Good Market (OGM) ปั้นขลิบชาววัง ขนมซึ้งแม่ดวง กลุ่มเครื่องแกง เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอำเภอรัตภูมิ กลุ่มรักษ์คอหงส์ ขนมไทย โฮมสเตย์บ้านนายสิงโตเขาคูหาเ ครือข่ายผลไม้เขาพระ และกาแฟคลองกั่วคอฟฟี่แลนด์ ฯลฯ อีกด้วย


 
เมื่อ: 21:05 น. 10 พ.ย. 65   534 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​อบจ.สงขลา เดินแผนสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ คาดใช้งบสร้าง 380 ล้าน
​16 จุดเช็คอินใหม่ในโครงการ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว
​เชิญร่วมเวทีรับฟังความเห็นโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ
​พร้อมจัดจัดแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา 5-6 พ.ย.นี้ที่ท่าน้ำวัดบางหยี บางกล่ำ
Tags: อบจ.
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
เมื่อ: 16:53ข่าวสารบ้านเรา
​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
เมื่อ: 16:16ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
เมื่อ: 15:49ประชาสัมพันธ์
​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
  617 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  326 ครั้ง
 3. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
  307 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  296 ครั้ง
 5. ​เจาะ เซาะ ขึ้นลายจานดิสเบรกรถยนต์ บริการใหม่จากธีระการช่าง หาดใหญ่
  292 ครั้ง
 6. เฝ้าระวังภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  255 ครั้ง
 7. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 Songkhla Countdown 2023
  233 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  228 ครั้ง
 9. ​ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  201 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 2. ​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  0 ครั้ง
 5. "รมต.พิพัฒน์-ส.ส.เดชอิศม์" ร่วมพบสื่อภาคใต้หาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  0 ครั้ง
 7. ​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 8. Moter Expo Hatyai 2022
  0 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ เมืองสงขลา สานต่ออนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย
  0 ครั้ง