​อบจ.สงขลา เดินแผนสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ คาดใช้งบสร้าง 380 ล้าน


17 พ.ย. 2565

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาเลือกใช้พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา หลังอบต.คลองรี นายกไพนเจน เผยคาดการณ์งบประมาณก่อสร้าง 380 ล้าน หวังเป็นเผยแพร่ให้แก่ชาวสงขลา นักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน


(17 พ.ย. 65) ที่หอประชุมรัตนโกสินทร์ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คาบสมุทรสทิงพระ เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งค้าขายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันมาถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีความเจริญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นจุดกำเนิดความเจริญของจังหวัดสงขลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี มีมรดกวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นมีคุณค่าควรที่จะอนุรักษ์ และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีนโยบายในการศึกษาออกแบบก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสทิงพระ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี และแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน หรือในอนาคต และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่ชาวสงขลา และนักท่องเที่ยว ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พื้นที่โดยได้เลือกสถานที่ตั้งโครงการบริเวณห้านหลังอบต.คลองรี อ.สทิงพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ขนาดพื้นที่ดำเนินโครงการประมาณ 7 ไร่ และเป็นพื้นที่ใจกลางที่เชื่อมโยงกับชุมชนต่างในคาบสมุทรสทิงพระและพัทลุงอีกด้วย ส่วนแนวคิดในการออกแบบอาคาร และนิทรรศการเน้นให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ ด้านงบประมาณดำเนินโครงการคาดว่าจะใช้ประมาณ 380 ล้านบาท โดยอบจ.จะเร่งหางบสนับสนุนจากรัฐบาลมาสมทบเพื่อที่จะเร่งดำเนอนโครงการให้ได้โดยเร็วที่สุด

ด้านนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.สงขลา ได้ว่าจ้าง บริษัทซี.ซี.ดับบลิว จำกัด เป็นที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระ และวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ พร้อมทั้งวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง และออกแบบอาคาร พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ รวมทั้งเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนทางด้านการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาออกแบบให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อไปประกอบการดำเนินงานศึกษาออกแบบโครงการเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ต่อไป