​แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ภาคใต้เพิ่ม 2 จาก 58 เป็น 60 ที่นั่ง


5 มี.ค. 2566

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเรื่องการนับจำนวนประชากรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้นับเฉพาะที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่นับรวมบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย ทำให้สัดส่วนประชากรเปลี่ยนและต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดยพื้นที่ภาคใต้ได้ส.ส.เพิ่มอีก 2 คน คือนครศรีธรรมราช จาก 9 เป็น 10 และปัตตานี จาก 4 เป็น 5 ทำให้ภาคใต้มีส.ส.เขตเพิ่มจากเดิม 58 เป็น 60 ที่นั่ง

............

แจ้งการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ดังภาพประกอบข่าว