105 คนเสนอตัวลงชิงชัย 9 เขตเลือกตั้งสนามสงขลา


8 เม.ย. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา (กกต.สงขลา) สรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1-9 ในวันที่ 3-7 เมษายน 2566 โดยมีจำนวนผู้สมัครฯ ทั้งสิ้น 105 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 87 คน ผู้หญิง 18 คน เขต 8-9 มีผู้สมัครมากที่สุด 13 ราย เขต 4 มีผู้สมัครน้อยที่สุด 10 ราย หลังจากนี้ กกต.จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและมีการแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง