รายงานพิเศษ

ศรีปัญญานุรักษ์ ชื่อใหม่แต่เก๋า เน้นภาษาอังกฤษใช้หลักสูตรไทยสอนแบบอินเตอร์(มีคลิป)

เมื่อ: 13:05 น. 27 ก.พ. 59   16134 ครั้ง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- จากอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ สู่ ศรีปัญญานุรักษ์ โรงเรียนที่มุ่งเน้นหนักภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติในแนวรูปแบบโรงเรียนนานาชาติแต่ใช้หลักสูตรของประเทศไทย พร้อมขยายพื้นที่การเรียนรู้สู่ทำเลใหม่รองรับการเติบโตของเยาวชนอย่างมีคุณภาพ

page.jpg

จากโรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2529 มาสู่ศรีปัญญานุรักษ์ (ปีการศึกษา 2558) แม้ชื่อจะใหม่ แต่ก็เก๋าประสบการณ์ ภายใต้การนำทีมบริหารของ อ.กัมปนาท ศรีปาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ด้วยเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดมานานถึงจะย้ายที่ตั้งของโรงเรียนและเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในระบบการเรียนการสอนแบบ S.E.P (Sripanya English Program ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานในด้านการดูแลเอาใจใส่เด็ก และเสริมสร้างทักษะในด้านวิชาการ พร้อมมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เรียนอย่างสนุกสนาน และมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รวมทั้งมีพัฒนาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามวัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญโรงเรียนก็มีการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทันสมัย อนุรักษ์ความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อ.กัมปนาท เปิดเผยว่า ศรีปัญญานุรักษ์เป็นโรงเรียนไทยที่มีจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ เน้นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นการฟัง การพูด การนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เพราะเรามีความคิดว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ทำให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต ยิ่งช่วงแรกของชีวิตตั้งแต่ระดับอนุบาล ให้เด็กเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษ ใส่ภาษาเข้าไปเด็กก็พูดได้ ช่วงแรกของการหัดพูด อาจมีปัญหาบ้าง แต่ไม่นานเด็กก็สามารถปรับตัวได้

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่โดดเด่นในเรื่องการจัดกิจกรรม และสามารถนำภาษาอังกฤษ มาใช้ร่วมในโครงการและกิจกรรมเตรียมความพร้อม เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการทำกิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ “เป้าหมายสำคัญของเราคือการพัฒนาหลักสูตร เปิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณครูชาวต่างชาติสอนตามหลักสูตรไทย มีทั้งหนังสือ มีทั้งระบบคิด แนวคิด มาในแนวรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ แต่ใช้หลักสูตรของประเทศไทย” อ.กัมปนาท กล่าวย้ำ

สำหรับที่มาของชื่อโรงเรียนนั้นมาจากนามสกุลของคุณพ่อ “ศรีปาน” เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาจึงเปลี่ยนเป็น “ศรีปัญญานุรักษ์” ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะใช้ชื่อเดิมแต่ในกฎหมายเมื่อมีประถมด้วยต้องไม่มีคำว่าอนุบาลนำหน้า แต่ถ้าตัดคำว่าอนุบาลก็ซ้ำกับโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ที่อยู่ในเมืองก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น “ศรีปัญญานุรักษ์” โดยย้ายมาที่ใหม่เมื่อปีการศึกษาแรก 2558 (เปิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2558) และจะจบปีการศึกษาแรกในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมเปิดรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีปรัชญาโรงเรียนว่า เรียนเล่นสมวัย อนาคตก้าวไกล เพราะเริ่มต้นดี

IMG_3760.JPG

ปัจจุบันโรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ มีนักเรียนจำนวน 150 คน ครูและบุคลากร 25 คน ตั้งเลขที่ 103/6 บ้านเกาะหมี หมู่ที่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อที่กว่า 4 ไร่ บริเวณโดยรอบยังคงมีธรรมชาติ มีต้นไม้สีเขียวให้ร่มรื่น และไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก การเดินทางสะดวกมีที่จอดรถให้ผู้ปกครองได้มารับส่งนักเรียนได้อย่างสบาย สำหรับอุปสรรคในช่วงแรกของการเปิดเรียนนั้น ผู้ปกครองบางส่วนอาจมองว่าไกล เดินทางลำบากแต่ก็ยังมีผู้ปกครองหลายท่านที่เชื่อมั่นในชื่อเสียงที่เราพร้อมส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่

ถ้าให้มองการศึกษาก็เป็นเหมือนปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะในหาดใหญ่ซึ่งเป็นเป็นหัวเมืองใหญ่ในภาคใต้ มีการเติบโตที่ดี ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล จนถึงมัธยม อาชีวะ มหาวิทยาลัย แถม AEC เปิดแล้วจะมีกลุ่มชาวอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่เข้ามาทำงานในหาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีโรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก รองลงมาคือภาษาท้องถิ่นที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารตลอดชีวิต

“โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ ใช้ระบบเป็นระบบสองภาษาในการเรียนการสอน จุดเด่น ภาอังกฤษแบบธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง อยากให้ผู้ปกครองพิจารณายิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไร ก็จะยิ่งมีพัฒนาการที่ดี กิจกรรมจัดให้มีครบ ที่สามารถเสริมสร้างทักษะ เราไม่เน้นการเรียนที่หนักเกินไป เราสอนให้คิดเป็น เรียนแบบสืบค้น ให้เด็กหาความรู้ด้วยตัวเอง กิจกรรมที่เราจัดก็สอดคล้องกันทุกอย่าง ได้ทั้ง ภาษา หลักการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมที่ครบก็จะเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ปกครอง” นายกัมปนาท กล่าวทิ้งท้าย

โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 1.5 ปี – 3 ปี จำกัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน คุณครูประจำชั้น 1 คน และคุณครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน และระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อแผนกธุรการ โทร 074-212427, 086-4908102 หรือทาง www.facebook.com/Sripanyanurak

IMG_3804.JPG

อ.กัมปนาท ศรีปาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

IMG_3717.JPGIMG_3741.JPGIMG_3748.JPGIMG_3754.JPGIMG_3760.JPGIMG_3764.JPGIMG_3770.JPGIMG_3774.JPGIMG_3784.JPGIMG_3793.JPGIMG_3800.JPGIMG_3823.JPGIMG_3826.JPGIMG_3829.JPGIMG_3834.JPGIMG_3715.JPG

 
เมื่อ: 13:05 น. 27 ก.พ. 59   16134 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ผู้ว่าฯ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อ: 16:12ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา คัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”
เมื่อ: 16:10ข่าวสารบ้านเรา
​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
เมื่อ: 13:35คอลัมน์แนะนำ
​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เมื่อ: 10:20ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  35499 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3477 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1829 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  878 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  803 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  751 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  716 ครั้ง
 8. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  683 ครั้ง
 9. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  573 ครั้ง
 10. ​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
  549 ครั้ง
 1. ผู้ว่าฯ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  0 ครั้ง
 2. สงขลา คัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”
  0 ครั้ง
 3. ​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
  0 ครั้ง
 4. ​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  0 ครั้ง
 5. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
  0 ครั้ง
 6. มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
  0 ครั้ง
 7. มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อ COVID-19
  0 ครั้ง
 8. สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 9. ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
  0 ครั้ง
 10. เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลพังยาง ระโนด
  0 ครั้ง