รายงานพิเศษ

ศรีปัญญานุรักษ์ ชื่อใหม่แต่เก๋า เน้นภาษาอังกฤษใช้หลักสูตรไทยสอนแบบอินเตอร์(มีคลิป)

เมื่อ: 13:05 น. 27 ก.พ. 59   14429 ครั้ง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- จากอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ สู่ ศรีปัญญานุรักษ์ โรงเรียนที่มุ่งเน้นหนักภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติในแนวรูปแบบโรงเรียนนานาชาติแต่ใช้หลักสูตรของประเทศไทย พร้อมขยายพื้นที่การเรียนรู้สู่ทำเลใหม่รองรับการเติบโตของเยาวชนอย่างมีคุณภาพ

page.jpg

จากโรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2529 มาสู่ศรีปัญญานุรักษ์ (ปีการศึกษา 2558) แม้ชื่อจะใหม่ แต่ก็เก๋าประสบการณ์ ภายใต้การนำทีมบริหารของ อ.กัมปนาท ศรีปาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ด้วยเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดมานานถึงจะย้ายที่ตั้งของโรงเรียนและเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในระบบการเรียนการสอนแบบ S.E.P (Sripanya English Program ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานในด้านการดูแลเอาใจใส่เด็ก และเสริมสร้างทักษะในด้านวิชาการ พร้อมมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เรียนอย่างสนุกสนาน และมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รวมทั้งมีพัฒนาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามวัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญโรงเรียนก็มีการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทันสมัย อนุรักษ์ความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อ.กัมปนาท เปิดเผยว่า ศรีปัญญานุรักษ์เป็นโรงเรียนไทยที่มีจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ เน้นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นการฟัง การพูด การนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เพราะเรามีความคิดว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ทำให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต ยิ่งช่วงแรกของชีวิตตั้งแต่ระดับอนุบาล ให้เด็กเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษ ใส่ภาษาเข้าไปเด็กก็พูดได้ ช่วงแรกของการหัดพูด อาจมีปัญหาบ้าง แต่ไม่นานเด็กก็สามารถปรับตัวได้

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่โดดเด่นในเรื่องการจัดกิจกรรม และสามารถนำภาษาอังกฤษ มาใช้ร่วมในโครงการและกิจกรรมเตรียมความพร้อม เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการทำกิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ “เป้าหมายสำคัญของเราคือการพัฒนาหลักสูตร เปิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณครูชาวต่างชาติสอนตามหลักสูตรไทย มีทั้งหนังสือ มีทั้งระบบคิด แนวคิด มาในแนวรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ แต่ใช้หลักสูตรของประเทศไทย” อ.กัมปนาท กล่าวย้ำ

สำหรับที่มาของชื่อโรงเรียนนั้นมาจากนามสกุลของคุณพ่อ “ศรีปาน” เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาจึงเปลี่ยนเป็น “ศรีปัญญานุรักษ์” ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะใช้ชื่อเดิมแต่ในกฎหมายเมื่อมีประถมด้วยต้องไม่มีคำว่าอนุบาลนำหน้า แต่ถ้าตัดคำว่าอนุบาลก็ซ้ำกับโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ที่อยู่ในเมืองก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น “ศรีปัญญานุรักษ์” โดยย้ายมาที่ใหม่เมื่อปีการศึกษาแรก 2558 (เปิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2558) และจะจบปีการศึกษาแรกในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมเปิดรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีปรัชญาโรงเรียนว่า เรียนเล่นสมวัย อนาคตก้าวไกล เพราะเริ่มต้นดี

IMG_3760.JPG

ปัจจุบันโรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ มีนักเรียนจำนวน 150 คน ครูและบุคลากร 25 คน ตั้งเลขที่ 103/6 บ้านเกาะหมี หมู่ที่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อที่กว่า 4 ไร่ บริเวณโดยรอบยังคงมีธรรมชาติ มีต้นไม้สีเขียวให้ร่มรื่น และไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก การเดินทางสะดวกมีที่จอดรถให้ผู้ปกครองได้มารับส่งนักเรียนได้อย่างสบาย สำหรับอุปสรรคในช่วงแรกของการเปิดเรียนนั้น ผู้ปกครองบางส่วนอาจมองว่าไกล เดินทางลำบากแต่ก็ยังมีผู้ปกครองหลายท่านที่เชื่อมั่นในชื่อเสียงที่เราพร้อมส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่

ถ้าให้มองการศึกษาก็เป็นเหมือนปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะในหาดใหญ่ซึ่งเป็นเป็นหัวเมืองใหญ่ในภาคใต้ มีการเติบโตที่ดี ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล จนถึงมัธยม อาชีวะ มหาวิทยาลัย แถม AEC เปิดแล้วจะมีกลุ่มชาวอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่เข้ามาทำงานในหาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีโรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก รองลงมาคือภาษาท้องถิ่นที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารตลอดชีวิต

“โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ ใช้ระบบเป็นระบบสองภาษาในการเรียนการสอน จุดเด่น ภาอังกฤษแบบธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง อยากให้ผู้ปกครองพิจารณายิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไร ก็จะยิ่งมีพัฒนาการที่ดี กิจกรรมจัดให้มีครบ ที่สามารถเสริมสร้างทักษะ เราไม่เน้นการเรียนที่หนักเกินไป เราสอนให้คิดเป็น เรียนแบบสืบค้น ให้เด็กหาความรู้ด้วยตัวเอง กิจกรรมที่เราจัดก็สอดคล้องกันทุกอย่าง ได้ทั้ง ภาษา หลักการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมที่ครบก็จะเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ปกครอง” นายกัมปนาท กล่าวทิ้งท้าย

โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 1.5 ปี – 3 ปี จำกัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน คุณครูประจำชั้น 1 คน และคุณครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน และระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อแผนกธุรการ โทร 074-212427, 086-4908102 หรือทาง www.facebook.com/Sripanyanurak

IMG_3804.JPG

อ.กัมปนาท ศรีปาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

IMG_3717.JPGIMG_3741.JPGIMG_3748.JPGIMG_3754.JPGIMG_3760.JPGIMG_3764.JPGIMG_3770.JPGIMG_3774.JPGIMG_3784.JPGIMG_3793.JPGIMG_3800.JPGIMG_3823.JPGIMG_3826.JPGIMG_3829.JPGIMG_3834.JPGIMG_3715.JPG

 
เมื่อ: 13:05 น. 27 ก.พ. 59   14429 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังฝนหนัก 14-15 พ.ย.
เมื่อ: 16:08ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ร่วมกับ อบต.ควนปริง และชาวบ้านในพื้นที่ รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม-พลาสติก
เมื่อ: 15:51รอบรั้วการศึกษา
​14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน
เมื่อ: 15:49คอลัมน์แนะนำ
​“โรงแรมเซ็นทารา” ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลวันลอยกระทง 11 – 11 – 2562
เมื่อ: 15:22ประชาสัมพันธ์

 1. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1724 ครั้ง
 2. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1582 ครั้ง
 3. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1579 ครั้ง
 4. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  1517 ครั้ง
 5. ​พรีเซล 2-3 พ.ย.ลดเฉียดแสนกับโครงการปาล์สปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  1497 ครั้ง
 6. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1369 ครั้ง
 7. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  1360 ครั้ง
 8. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1312 ครั้ง
 9. อบจ.สงขลา สนับสนุนทม.ควนลัง ร่วมจัดงบ 27 ล.สร้างลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาเนินขุมทอง
  1302 ครั้ง
 10. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1280 ครั้ง
 1. สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังฝนหนัก 14-15 พ.ย.
  0 ครั้ง
 2. ม.อ.ตรัง ร่วมกับ อบต.ควนปริง และชาวบ้านในพื้นที่ รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม-พลาสติก
  0 ครั้ง
 3. ​14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน
  0 ครั้ง
 4. ​“โรงแรมเซ็นทารา” ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลวันลอยกระทง 11 – 11 – 2562
  0 ครั้ง
 5. ​“โรงแรมเซ็นทารา” มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกองร้อย. อส.อำเภอหาดใหญ่ ที่ 4
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ สงขลา เปิด "โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสงขลา"
  0 ครั้ง
 7. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
  0 ครั้ง
 8. ​น้องอร นางนพมาศ ม.หาดใหญ่ เชิญชวนทุกคนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 9. รองผู้ว่าฯ ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบเร่งด่วนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ​ มท.2 ประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคีวัดเกาะถ้ำ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง