Teavelบาหลี ดินแดนแห่งมนต์สะกด

บาหลี เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะภูมิอากกาศแบบป่าฝนร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูฝนช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ซึ่งในฤดูร้อนนักท่องเที่ยวจะนิยมมาที่บาหลีกันเป็นจำนวนมาก ส่วนฤดูฝนจัดเป็นช่วง Low Season นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาในฤดูนี้นิยมมาเล่นเซิร์ฟ